Polisens förebyggande arbete stöder även den övriga polisverksamheten

Inrikesministeriet 31.8.2018 13.57
Pressmeddelande 98/2018

Polisens förebyggande arbete omfattar bland annat möten med unga, arbete i förorter och glesbygden samt lokal problemlösning tillsammans med andra myndigheter, organisationer och civilsamhället. Dessa frågor står i fokus i den strategi om polisens förebyggande arbete som sändes på remiss den 31 augusti.

– Polisens förebyggande arbete är viktigt för medborgarna, men samtidigt stöder det med hjälp av kunnande, information och samarbetskanaler även polisens övriga verksamhet. Det är viktigt att den förebyggande verksamheten ses som en kostnadseffektiv och viktig del av polisens hela verksamhet, säger Tarja Mankkinen, som är ordförande för den arbetsgrupp som berett strategin.

Med polisens förebyggande arbete avses systematiska och ledda åtgärder i syfte att förhindra brott, ordningsstörningar, olyckor och andra icke önskvärda händelser som påverkar trygghets- och säkerhetskänslan. Polisen samarbetar med olika myndigheter, organisationer och sammanslutningar. Den förebyggande verksamheten består av arbete nära människorna, och dess betydelse har ökat i och med att polisens områden har blivit större.

Regeringen enades den 29 augusti om ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro för polisens förebyggande verksamhet 2019. Med tilläggsfinansieringen ingriper man i säkerhetsutvecklingen i förorter innan problemen tillspetsas.

Positiva möten stärker ungas tilltro till polisen

I det förebyggande polisarbetet ser man till att polisen möter unga och att dessa möten upplevs som positiva, vilket stärker ungas tilltro till polisen. Växelverkan med föräldrarna är viktig, eftersom föräldrarnas attityder gentemot polisen påverkar de ungas attityder. Polisens aktivitet i sociala medier bekräftar polisens närvaro och tillgänglighet. Polisen söker sig dit där de unga är.

Våldet i läroanstalter utgör fortfarande ett problem. Mobbningen blir grövre när den pågår en längre tid. Polisen kallas till platsen ofta först när krisen redan är ett faktum. Målet med strategin för det förebyggande polisarbetet är att utveckla åtgärder för att tidigare ingripa i våldet och att sköta fallen i samarbete med andra myndigheter.

Polisen är närvarande både i förorterna och i glest bebyggda områden

Enligt strategin ökar polisen säkerheten i förorterna och förebygger den lokala och regionala ojämlikheten. Polisen och de kommunala myndigheterna agerar systematiskt för att nå målen i strategin, så att problemen särskilt i de förorter som behöver stöd kan identifieras i ett tidigt skede, redan innan problemen tillspetsas.

För att höja säkerheten i förorter som är i behov av stöd genomför man planerade åtgärder för att förebygga våld och andra brott. Åtgärderna främjar polisens positiva närvaro dagtid och bidrar till att i samarbete med centrala aktörer, såsom restauranger och utskänkningsställen, förbättra säkerheten nattetid.

Inom glesbebyggda områden bedriver polisen i fortsättningen ett intensivare samarbete med byaaktörer och byföreningar för att öka säkerheten i byarna. I polisens förebyggande verksamhet skapar man samarbetsstrukturer mellan byaaktörerna och polisen. Med hjälp av samarbetet får polisen direkta kontakter med byarna och kan den vägen förmedla information om faktorer som hotar säkerheten samt ge råd i sådana frågor. Samarbetet möjliggör också ökad polisnärvaro i byarna och bybornas liv och genom detta förmedlas budskapet om att polisen inte har övergivit glesbygderna.

Samarbetet mellan myndigheterna är en nationell styrka

Myndighetssamarbetet, det sektoröverskridande samarbetet och samarbetet med organisationer är en styrka och resurs för Finland. Det goda samarbetet är en orsak till att Finland är ett av världens tryggaste länder. I det förebyggande polisarbetet står samarbetet med andra aktörer i fokus.

I Ankkuri-verksamheten har man genom att slå ihop resurser inom polisen, socialarbetet och hälso- och sjukvården utvecklat allt effektivare metoder för att hjälpa unga som uppvisar symptom genom att begå brott. Ankkuri-teamen fungerar i förebyggande syfte så att man i samarbete med polisen, ungdoms- och socialarbetet samt skolor kan förbättra barns och ungas livssituation på ett övergripande sätt.

Strategin för polisens förebyggande verksamhet har beretts i samarbete med intressentgrupper. Under beredningen ordnades workshoppar där polisväsendet, olika befolkningsgrupper samt viktiga samarbetspartner och intressentgrupper presenterade de centrala aspekter, erfarenheter och förväntningar som enligt dem bör beaktas i beredningen av strategin. Strategin stöder de poliser som arbetar med förebyggande polisverksamhet så att de, tillsammans med andra samarbetsparter och intressentgrupper, ska kunna arbeta för de gemensamma målen.

Mera information om projektet (på finska)

Ytterligare information:
Tarja Mankkinen, utvecklingschef, ordförande för arbetsgruppen, tfn 0295 488 370, [email protected]

SM023:00/2017