Revideringen av lagen om penninginsamlingar framskrider - remissvaren i huvudsak positiva

Inrikesministeriet 16.5.2018 10.55
Pressmeddelande 52/2018
Foto: Laura Kotila

Lagen om penninginsamlingar revideras och betydande lättnader föreslås i anordnandet av insamlingar. Förslaget till ny lagstiftning om penninginsamlingar fick i huvudsak understöd bland remissinstanserna våren 2018. Ett lagstiftningsprojekt tillsattes för fortsatt beredning den 14 maj 2018.

Sammanlagt lämnades 76 remissyttranden. Merparten av remissinstanserna understödde modellen enligt förslaget från den arbetsgrupp som beredde reformen. Enligt modellen ska kravet på allmännyttighet förbli oförändrat, tillståndsförfarandet ses över och ett nytt anmälningspliktigt förfarande med småskaliga insamlingar skapas. Revideringen bedömdes leda till att anordnarnas administrativa börda minskar och att penninginsamlingar kan anordnas på ett mer flexibelt sätt än för närvarande.

Den nya lagen har beretts i nära samarbete med kontaktgrupper. Under beredningen har inrikesministeriet hört frivilligorganisationer och medborgaraktivister på diskussionsmöten och i workshoppar som ministeriet arrangerat samt via en webbenkät.

Avsikten är att regeringspropositionen med förslag till ny lagstiftning om penninginsamlingar ska överlämnas till riksdagen i september 2018.

Mer information (bl.a. ett sammandrag av remissyttrandena) finns på projektsidan:

Utveckling av penninginsamlingsverksamheten

Ytterligare information:
Sini Lahdenperä
, specialsakkunnig, tfn 0295 488 312, [email protected]