Utvecklingen av gränskontrollen får 4,9 miljoner euro

Inrikesministeriet 15.3.2018 14.23
Pressmeddelande 27/2018

Utvecklingen av gränskontrollen får 4,9 miljoner euro Europeiska kommissionen har i samband med sin halvtidsöversyn av finansieringsperioden beviljat Finland 4,9 miljoner euro i tilläggsfinansiering inom ramen för det nationella programmet för fonden för inre säkerhet (ISF). Tilläggsfinansiering anvisas bland annat för utveckling av gränskontrollen och informationssystemen samt till att förnya automatiserade portar vid in- och utresekontroll. Det nationella programmet ändras så att tilläggsfinansieringen kan riktas till dessa mål i det nationella programmet.

Tilläggsfinansieringen, 4,9 miljoner euro, beviljades det finansiella instrumentet för yttre gränser och visering (ISF-B). På grund av tilläggsfinansieringen uppgår EU-finansieringen till fonden för inre säkerhet under programperioden 2014–2020 till cirka 68 miljoner euro.

Av tilläggsfinansieringen anvisas cirka 2,4 miljoner euro till att utveckla gränskontrollen. Med finansieringen anskaffas bland annat patrullfordon och skyddsutrustning för att upprätthålla säkerheten vid gränsövergångsställena samt flyttbara övervakningsanordningar. Med finansieringen kommer man också att pilottesta användningen av obemannade luftfarkoster i samband med gränskontroll samt stödja upprätthållandet av systemet med kontaktpersoner vid gränserna.

Av tilläggsfinansieringen anvisas cirka 2,5 miljoner euro till utvecklingen av olika datasystem, såsom informationssystemet för in- och utresa, EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd samt det automatiska systemet för identifiering av fordons registreringsnummer, liksom till att förnya automatiserade portar vid in- och utresekontroll. Syftet är också att utveckla databaser för systemen, förbättra samanvändningen av systemen och utveckla nationella system i anslutning till exempelvis lösningen om ett nationellt informationssystem för in- och utresa.

Fondens genomförandeprogram preciseras på motsvarande sätt, så att det motsvarar ändringen i det nationella programmet. Avsikten är att ansökan om medel ur fonden i enlighet med det ändrade programmet ska ordnas under senvåren 2018.

Inom ramen för det nationella programmet för ISF-fonden görs också i det finansiella instrumentet för polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet och krishantering interna omfördelningar för att möjliggöra bland annat att den första patrullen inom polisen ska kunna utrustas med beredskap för terrordåd. Regeringen godkände ärendet vid sitt sammanträde den 15 mars.

Ytterligare upplysningar:
Pauliina Eskola
, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 263, [email protected]