FI SV

Lagstiftningen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet förtydligas

Inrikesministeriet 27.4.2017 14.36
Pressmeddelande 40/2017
Lagstiftningen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet förtydligas

Avsikten är att överföra bestämmelserna om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet från gränsbevakningslagen till en ny lag. Syftet med den nya lagen är att förtydliga lagstiftningen så att det ska finnas närmare och mer heltäckande bestämmelser om brottsbekämpningen.

Statsrådet lämnade den 27 april till riksdagen en regeringsproposition med förslag till lag om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet.

När det gäller att upprätthålla gränssäkerheten är tyngdpunkten för brottsbekämpningen inom Gränsbevakningsväsendet förlagd till gränstrafiken vid Schengenområdets yttre gräns och i synnerhet till bekämpning av sådana brott som anknyter till olaglig inresa. Dessutom övervakar Gränsbevakningsväsendet att bl.a. sjötrafiklagen, jaktlagen och lagen om fiske iakttas.

Några betydande ändringar i Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpningsbefogenheter föreslås inte. Till de brott som det ankommer på Gränsbevakningsväsendet att undersöka fogas brott mot sjölagen och sjövägsreglerna. Ett exempel på sådana brott är underlåtenhet att iaktta gott sjömanskap. Det är i huvudsak Gränsbevakningsväsendet som utför övervakningen av sjötrafiken på havsområdet.

Dessutom utökas Gränsbevakningsväsendets befogenheter att övervaka iakttagandet av vägtrafiklagens bestämmelser vid gränsövergångsställena. För närvarande kontrollerar Gränsbevakningsväsendet fordons trafikduglighet och förares körskick vid gränsövergångsställena. I fortsättningen kan Gränsbevakningsväsendet dessutom övervaka bl.a. iakttagandet av trafikreglerna och de bestämmelser som gäller trafikanordningar.

Till de hemliga tvångsmedel vid utredning av brott som får användas inom Gränsbevakningsväsendet fogas teleövervakning för utredande av grov förfalskning, grovt häleri och yrkesmässigt häleri, som det ankommer på Gränsbevakningsväsendet att undersöka.

Teleövervakning är i nuläget tillåten när Gränsbevakningsväsendet utreder grovt ordnande av olaglig inresa och till den anknuten människohandel, grovt jaktbrott eller grovt döljande av olagligt byte.

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2018.

Läs mer om projektet (på finska)

Ytterligare information

Jaana Heikkinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 421 603, jaana.heikkinen@raja.fi