Behörighetsvillkoren för militära tjänster vid Gränsbevakningsväsendet för personer med dubbelt medborgarskap preciseras

Inrikesministeriet 1.7.2019 13.29 | Publicerad på svenska 2.7.2019 kl. 16.01
Pressmeddelande 50/2019

Från och med den 1 juli 2019 kan till en militär tjänst vid Gränsbevakningsväsendet utnämnas endast personer som inte har ett sådant medborgarskap i en annan stat eller andra utländska bindningar som avses i säkerhetsutredningslagen, vilka kan äventyra statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets försvar eller Finlands internationella relationer eller tjänstgöringssäkerheten vid Gränsbevakningsväsendet.

Samma krav på tillförlitlighet gäller också personer som studerar till officer eller personer som antas till grundkursen för gränsbevakare. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.

Vid bedömningen av tillförlitligheten är det väsentligt huruvida det är sannolikt att en utländsk bindning utsätter den som är föremål för utredning för osaklig påverkan.

De utländska bindningarna bör beaktas också med tanke på personens egen ställning och skyddandet av personen. En person kan hamna i en intressekonflikt om han eller hon själv eller en närstående person hotas eller på något annat sätt utsätts för påtryckning att i sitt arbete handla i strid med sina förpliktelser.

Ytterligare information:
Ari-Pekka Koivisto, avdelningschef, Gränsbevakningsväsendet, tfn 0295 412 161