Gränsbevakningsväsendets befogenheter att ingripa i hybridhot ska ökas

Inrikesministeriet 25.1.2018 14.47 | Publicerad på svenska 25.1.2018 kl. 15.19
Pressmeddelande 8/2018

Avsikten är att Gränsbevakningsväsendets befogenheter att snabbt och effektivt ingripa i hybridhot ska ökas. Bättre beredskap för hybridhot ska förbättra Gränsbevakningsväsendets kristålighet och förmåga att hantera omfattande störningar. Regeringen lämnade en regeringsproposition om detta till riksdagen den 25 januari. Lagändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

Med hybridhot avses olika avsiktliga åtgärder för att åstadkomma press, skada, osäkerhet och instabilitet hos den stat som är föremål för åtgärderna. Olika metoder kan vara t.ex. informationspåverkan, åtgärder mot nätet, terroristisk och brottslig verksamhet, sabotage som riktar sig mot den livsviktiga infrastrukturen och militära åtgärder.

Syftet med lagändringarna är att komplettera i synnerhet gränsbevakningsmännens befogenheter att upprätthålla allmän ordning och säkerhet vid gränsövergångsställena, i Gränsbevakningsväsendets lokaler och på områden som är i Gränsbevakningsväsendets besittning, när polisen är förhindrad att göra det. Gränsbevakningsväsendet ska ha samma befogenheter som polisen i motsvarande situationer.

Gränsbevakningsväsendets möjligheter att lämna andra myndigheter handräckning och att få handräckning av andra myndigheter ska preciseras. I fortsättningen ska Gränsbevakningsväsendet vid bekämpning av terrorism kunna ge polisen handräckning som omfattar användning av militära maktmedel inte bara på havsområden utan också vid gränsövergångsställen och i närheten av gränsen. Handräckningen av försvarsmakten till Gränsbevakningsväsendet ska också kunna omfatta användning av maktmedel under en behörig gränsbevakningsmans uppsikt.

Det föreslås att det i gränsbevakningslagen tas in bestämmelser om befogenheter för de värnpliktiga som fungerar som stöd för Gränsbevakningsväsendet. Enligt förslaget ska värnpliktiga på grund av det behov som finns i Finlands säkerhetspolitiska miljö tillfälligt kunna t.ex. uppta signalement, reglera trafiken och utföra säkerhetsvisitationer. Värnpliktiga ska inte användas i farliga uppgifter.

En gränsbevakningsman föreslås ha rätt att ingripa i flygningar med obemannade luftfartyg och modellflygplan genom att vid behov använda maktmedel. Befogenheterna är nödvändiga t.ex. för att garantera sjöräddningshelikoptrarnas verksamhet.

Det föreslås att det i gränsbevakningslagen tas in bestämmelser om tillfälliga avbrott i eller begränsningar av sjötrafiken. Dessutom ska Gränsbevakningsväsendets rätt att tillfälligt använda fastigheter, att återkalla gränszonstillstånd och att meddela begränsningar av eller förbud mot rätten att röra sig utvidgas.

Transportörers skyldigheter vid trafik över de yttre gränserna ska utvidgas så att de också gäller trafik över de inre gränserna, om gränskontrollen temporärt har återinförts vid de inre gränserna. Detta innebär i praktiken kontroll av resedokument, lämnande av passagerarförteckningar samt återtransportskyldighet i de fall då inresan har nekats.

Läs mera om projektet

Ytterligare information

Ari-Pekka Koivisto, regeringsråd, tfn 0295 421 601, [email protected]