Strukturen för fonderna för inrikes frågor ändras och budgeten blir betydligt större

Inrikesministeriet 23.8.2018 15.01
Pressmeddelande 94/2018

Statsrådet har till riksdagen överlämnat en skrivelse om förslag till fonder för inre säkerhet under EU:s nästa finansieringsprogramperiod 2021–2027. Det ska i fortsättningen finnas tre fonder i stället för de nuvarande två. De ska i huvuddrag omfatta ansvarsområdet för de nuvarande fonderna för inrikes frågor men deras struktur ska ändras för att minska på antalet finansieringsinstrument och förenkla dem.

Europeiska kommissionen lade den 12 och 13 juni fram sina förslag till nya fonder. Kommissionen föreslår inrättande av en asyl- och migrationsfond (Asylum and Migration Fund, AMF), en fond för inre säkerhet (Internal Security Fund, ISF) och en fond för integrerad gränsförvaltning (Integrated Border Management Fund, IBMF).

Asyl- och migrationsfonden ska i huvudsak förbli oförändrad, men två finansieringsinstrument som tidigare ingått i fonden för inre säkerhet, finansieringsinstrumentet för yttre gränser och visering och finansieringsinstrumentet för polissamarbete, ska differentieras. Den framtida fonden för inre säkerhet ska i praktiken omfatta målen för det tidigare finansieringsinstrumentet för polissamarbete. Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering ska bli en del av fonden för integrerad gränsförvaltning, i vilken även instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ska ingå.

Budgeten för fonderna för inrikes frågor blir betydligt större

Som total budget för fonderna för inrikes frågor föreslår kommissionen ca 18,5 miljarder euro för 2021–2027. Finansieringen för fonderna för inrikes frågor ska enligt förslaget öka avsevärt jämfört med den nuvarande budgetramperioden. Fonderna genomförs i enlighet med en delad förvaltningsmodell där en del av finansieringen tilldelas direkt medlemsstaternas nationella program och en del reserveras för åtgärder på EU-nivå i enlighet med unionens prioriteringar samt för nödfinansiering.

Rättsliga och inrikes frågor är ett av de verksamhetsområden som utvecklas snabbast inom EU. Detta beror bl.a. på det ökade antalet asylsökande och terrordåden i Europa under de senaste åren. Dessa utmaningar har beaktats i kommissionens förslag till fonder för inrikes frågor.

Finland förhåller sig i huvudsak positivt till ändringarna

Statsrådet förhåller sig i huvudsak positivt till kommissionens förslag om inrikes frågor för den kommande finansieringsprogramperioden. Statsrådet stöder förslag som förenklar finansieringssystemet och gör det smidigare med tanke på förvaltningen. Det är viktigt att säkerställa att finansieringsprogrammen är genomslagskraftiga, att målen uppnås och att föränderliga situationer och förhållanden i medlemsstaterna och i tredjeländer kan beaktas tillräckligt i fonderna.

Statsrådet kommer att i den fortsatta beredningen av förslagen till förordningar precisera sina ställningstaganden bland annat i frågorna om förvaltningen av fonderna och överföringen av lagstiftningsmakten utgående från kommissionens tilläggsutredningar.

Ytterligare information:
Pauliina Eskola
, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 263, [email protected]
Sanna Virtanen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 300, [email protected]