Ny lag ska reglera brottsbekämpningen inom Gränsbevakningsväsendet

Inrikesministeriet 25.1.2018 14.45
Pressmeddelande 10/2018

Bestämmelser om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet ska i fortsättningen finnas i en ny lag. Den nya lagen förtydligar och preciserar regleringen. Det sker inte några betydande ändringar i Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpningsbefogenheter. Statsrådet föreslog den 25 januari att lagen ska stadfästas och avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 30 januari.

När det gäller att upprätthålla gränssäkerheten är tyngdpunkten för brottsbekämpningen inom Gränsbevakningsväsendet förlagd till gränstrafiken vid Schengenområdets yttre gräns och i synnerhet till bekämpning av sådana brott som anknyter till olaglig inresa. Dessutom övervakar Gränsbevakningsväsendet att bl.a. sjötrafiklagen, jaktlagen och lagen om fiske iakttas.

Gränsbevakningsväsendet ska i fortsättningen undersöka även brott mot sjölagen och sjövägsreglerna. Sådana brott är t.ex. underlåtenhet inom handelssjöfart att iaktta gott sjömanskap eller att se till att fartyget är sjövärdigt. Med gott sjömanskap avses ansvar för människornas och fartygens säkerhet. Det är i huvudsak Gränsbevakningsväsendet som utför övervakningen av sjötrafiken på havsområdet.

Dessutom börjar Gränsbevakningsväsendet i större omfattning övervaka iakttagandet av vägtrafiklagens bestämmelser, t.ex. trafikregler, vid gränsövergångsställena. För närvarande kontrollerar Gränsbevakningsväsendet närmast fordons trafikduglighet och förares körskick vid gränsövergångsställena.

Till de hemliga tvångsmedel vid utredning av brott som får användas inom Gränsbevakningsväsendet fogas teleövervakning i de fall där Gränsbevakningsväsendet undersöker grov förfalskning, grovt häleri och yrkesmässigt häleri.

Sedan tidigare är teleövervakning tillåten när Gränsbevakningsväsendet utreder grovt ordnande av olaglig inresa och till den anknuten människohandel, grovt jaktbrott eller grovt döljande av olagligt byte.

Lagen träder i kraft den 1 april 2018.

Mer information om projektet (på finska)

Ytterligare information:

Jaana Heikkinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 421 603, [email protected]