Nya områden i inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse

Inrikesministeriet 20.6.2018 13.39
Pressmeddelande 72/2018

Till bilagor till inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse har fogats 20 nya områden, två gamla områden har strukits och två nuvarande områden har utvidgats.

De tillfogade områdena är Sodankylä flygplats och Fingrid Abp:s nya områden för stamnätets  transformatorstationer samt ett nytt område för reservkraftsaggregat. Till förordningen har dessutom fogats följande nya hamnområden: Fredrikshamn, Kotka, Hangö, Karleby, Åbo, Uleåborg och Raumo. Området för Olkiluoto kärnkraftverk utvidgas. Ur förordningen stryks två Fingrid Abp:s transformatorstationer som inte längre används. Den ändrade förordningen börjar gälla den 1 juli 2018.

Genom inrikesministeriets förordning som utfärdas med stöd av polislagen kan trafik eller vistelse begränsas på ett område eller i dess omgivning på grund av den fara som området utgör eller utsätts för. Genom förordningen kan det också förbjudas att föremål som äventyrar säkerheten förs till området. Den som bryter mot begränsningen kan dömas till böter. Den gällande förordningen innehåller sammanlagt 106 områden som omfattas av begränsning av trafik och vistelse. Bland områdena finns bl.a. flygplatser, hamnar, fängelser, transformatorstationer, kraftverk och fabriksområden.

Syftet med begränsningarna är att trygga verksamheten eller egendomen på området eller skydda människor som vistas på eller utanför området. På de områden som omfattas av en begränsning av trafik och vistelse finns ofta allvarliga säkerhetsrisker och man måste känna området mycket väl om man rör sig där. I förordningen förutsätts att det område som omfattas av en begränsning tydligt märks ut. De viktigaste områdena med hänsyn till områdets användningssyfte ska vid behov inhägnas.

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse

Ytterligare information:
Heidi Aliranta, specialsakkunnig, tfn 0295 488 367, [email protected]