Statsrådet utnämnde Ilkka Salmi till kanslichef vid inrikesministeriet

Inrikesministeriet 22.3.2018 13.48
Pressmeddelande 31/2018

Statsrådet har utnämnt juris kandidaten, vicehäradshövding Ilkka Salmi till tjänsten som kanslichef vid inrikesministeriet. Tjänsten tillsätts för viss tid, dock högst för fem år.

Ilkka Salmi har lett centrala aktörer inom säkerhetsbranschen såväl på nationell som på europeisk nivå. Han har tidigare varit bl.a. säkerhetsdirektör i Europeiska kommissionen, direktör för EU:s underrättelse- och lägescentral och chef för Skyddspolisen. Han har gedigen nationell och internationell erfarenhet av säkerhetsfrågor och säkerhetspolitik.

Ilkka Salmi tillträder uppgiften den 1 juli 2018. Fram till utgången av juni är räddningsöverdirektör Esko Koskinen tf. kanslichef.

Tjänsten som inrikesministeriets kanslichef söktes av 26 personer inom utsatt tid. Tjänsten som kanslichef blev ledig när Päivi Nerg vid ingången av året övergick till tjänsten som förvaltningspolitisk understatssekreterare vid finansministeriet.

Kanslichefens uppgift är att bistå ministern i att leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde. Kanslichefen leder ministeriets strategiska planering, samordnar genomförandet av strategin, svarar för den interna övervakningen samt biträder ministern i att planera, genomföra och övervaka vittomfattande ärenden samt leder resultatstyrningen inom förvaltningsområdet.

Inrikesministeriet är ett ministerium för inre säkerhet och migration med huvudsaklig uppgift att bereda den lagstiftning som gäller polisen, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten, gränsövervakningen, sjöräddningen och migrationen.

Ytterligare information:
tf. kanslichef Esko Koskinen, tfn +358 295 418 803, [email protected]