Finlands EU-ordförandeskap 2019

Finland var ordförande i Europeiska unionens råd från början av juli till slutet av december 2019. Under denna sexmånadersperiod ledde ordförandelandet rådets möten på både minister- och tjänstemannanivå, drivde EU:s lagstiftningsarbete i rådet samt såg till att det finns kontinuitet i behandlingen av EU-ärenden och att medlemsstaterna samarbetar.

Finlands inrikesminister var tillsammans med justitieministern ordförande för rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF-rådet), som är en av rådets konstellationer. RIF-rådet utvecklar samarbetet och den gemensamma politiken i gränsöverskridande frågor. Syftet är att upprätta ett område för frihet, säkerhet och rättvisa som omfattar hela EU.

I RIF-rådet deltar justitie- och inrikesministrarna från alla EU-medlemsstater. I rådet behandlar inrikesministrarna frågor som gäller bland annat migration, gränsförvaltning och polissamarbete. Rådets officiella möten hålls i Bryssel och Luxemburg, och det informella ministermötet var i Helsingfors den 18–19 juli.

Prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap var

  • att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen
  • att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering
  • att stärka EU:s ställning som global klimatledare
  • att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet.

För att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet är det av yttersta vikt att stärka unionens inre och yttre säkerhet samt försvarssamarbetet, däribland avvärjandet av hybridhot.

Utöver avvärjandet av hybridhot driver Finland under sitt EU-ordförandeskap frågor som gäller förbättring av krishanteringsförmågan, övergripande migrationshantering och förbättring av gränsförvaltningen samt tryggandet av finansieringen av inrikes frågor i EU:s fleråriga budgetram.

Ordförandeskapet roterar mellan medlemsländerna var sjätte månad

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. De medlemsländer som sköter ordförandeskapet har ett nära samarbete i en grupp om tre medlemsländer, en så kallad trio. Den nuvarande trion består av Rumänien, Finland och Kroatien.

Trion sätter upp långsiktiga mål och utarbetar ett gemensamt program som innehåller de frågor och huvudsakliga teman som rådet kommer att behandla under en period av 18 månader. Det trioprogram som utarbetats av Rumänien, Finland och Kroatien fokuserar bland annat på unionens gemensamma värden, hållbar tillväxt samt starkare yttre handlingsförmåga och säkerhet. Utifrån det gemensamma programmet utarbetar vart och ett av de tre länderna ett eget mer detaljerat halvårsprogram.