Avdelningar och enheter

Polisavdelningen

Lagstiftning som gäller polisen bereds vid polisavdelningen. Polisavdelningen svarar för Polisstyrelsens och Skyddspolisens resultatstyrning.

Vid polisavdelningen behandlas de frågor som rör polisförvaltningen, allmän ordning och säkerhet, polisens brottsbekämpning, tillståndsförvaltningen, lotteriförvaltningen, penningspelspolitiken och den privata säkerhetsbranschen samt de internationella ärenden som gäller polisen. Dessutom svarar polisavdelningen för samordningen av arbetet mot människohandel inom inrikesministeriets förvaltningsområde.

Polisavdelningen leds av avdelningschef Risto Lammi.

Enheterna vid polisavdelningen är

 • lagstiftningsenheten
 • enheten för internationella och juridiska frågor
 • planeringsenheten.

Räddningsavdelningen

Räddningsavdelningen leder, styr och övervakar räddningsväsendet samt tillgången till och nivån på dess tjänster, svarar för räddningsväsendets organisering i hela landet samt samordnar de olika ministeriernas och ansvarsområdenas verksamhet inom räddningsväsendet och dess utveckling. Dessutom beslutar räddningsavdelningen för räddningsverksamhetens del om lämnande av bistånd till utlandet.

Lagstiftning som gäller räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten bereds vid räddningsavdelningen.

Räddningsavdelningen svarar för Räddningsinstitutets resultatstyrning och tillsammans med inrikesministeriets polisavdelning och social- och hälsovårdsministeriet för Nödcentralsverkets resultatstyrning.

Vid räddningsavdelningen finns Brandskyddsfonden som beviljar understöd för projekt som syftar till att förebygga eldsvådor och främja räddningsverksamheten.

Räddningsavdelningen leds av räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka.

Enheterna vid räddningsavdelningen är

 • lagstiftning och styrning
 • räddning och förebyggande
 • nödcentralsverksamhet
 • internationella frågor.

Gränsbevakningsavdelningen

Staben för Gränsbevakningsväsendet utgör inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning där man behandlar de frågor som gäller gränsövervakning, gränskontroller, sjöräddning, Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpning samt deltagande i det militära försvaret samt bereder lagstiftning som rör dessa frågor.

Gränsbevakningsavdelningen leds av biträdande chefen för Gränsbevakningsväsendet, generalmajor Pasi Kostamovaara.

Avdelningarna vid gränsbevakningsavdelningen, dvs. staben för Gränsbevakningsväsendet, är

 • personalavdelningen
 • gräns- och sjöavdelningen
 • tekniska avdelningen
 • juridiska avdelningen.

Migrationsavdelningen

Migrationsavdelningen ansvarar för beredningen av migrationspolitiken och lagstiftningen som rör migration och medborgarskap. Migrationsavdelningen svarar för Migrationsverkets resultatstyrning och för dess verksamhetsförutsättningar.

Migrationsavdelningen leds av överdirektör Jorma Vuorio.

Enheterna vid migrationsavdelningen är

 • enheten för juridiska frågor
 • politikenheten
 • styrnings- och utvecklingsenheten.

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen

Strategisk planering av verksamheten och ekonomin, forsknings- och utvecklingsverksamhet, styrning av upphandlingsverksamheten, utveckling av kvaliteten på laglighetsövervakningen och lagberedningen, rättsliga stöduppgifter och ministeriets olika förvaltningsuppgifter har vid inrikesministeriet centraliserats till förvaltnings- och utvecklingsavdelningen. Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen behandlar också de frågor som gäller Finlands flagga och Finlands vapen.

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen leds av överdirektör Jukka Aalto.

Enheterna vid förvaltnings- och utvecklingsavdelningen

 • personal och förvaltning
 • strategisk styrning och utveckling
 • rättsligt stöd
 • ekonomi
 • dataadministration.

Enheten för internationella frågor

Inrikesministeriet arbetar i ständig växelverkan med andra länder och internationella organisationer. Inrikesministeriets internationella verksamhet samordnas av enheten för internationella frågor. Enheten för internationella frågor utvecklar och samordnar dessutom beredskapen för civil krishantering i hemlandet samt förvaltar Europeiska unionens fonder inom området inrikes frågor i Finland.

Enheten för internationella frågor leds av överdirektör Laura Yli-Vakkuri.

Grupperna vid enheten för internationella frågor är

 • styrning och planering
 • samordning av ministeriets internationella frågor och EU-frågor
 • nationell beredskap inom civil krishantering
 • EU-fonderna för inrikes frågor.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten leder, utvecklar och genomför inrikesministeriets kommunikation som stöd för ledningen, avdelningarna och tjänstemännen.

Kommunikationsenheten leds av kommunikationsdirektör Eriikka Koistinen.

Enheten för intern granskning

Enheten för intern granskning producerar till inrikesministeriets ledning oberoende information om den interna granskningens och riskhanteringens läge vid ministeriet och inom förvaltningsområdet samt om huruvida verksamheten bedrivs enligt målen.

Enheten för intern granskning leds av revisionschef Jyrki Pennanen.