Anställningsförhållande och lön

Vid inrikesministeriet följs statstjänstemannalagstiftningen

Vid inrikesministeriet är anställningsförhållandena huvudsakligen tjänsteförhållanden. I anställningsförhållandenas villkor följs statstjänstemannalagstiftningen samt statens allmänna tjänste- och arbetsvillkor.

Vid ministeriet bildas lönen av en uppgiftsrelaterad lönedel som grundar sig på hur krävande uppgifterna är och en individuell lönedel som grundar sig på den individuella arbetsinsatsen samt ett tillägg för en chefsuppgift. För ministeriets uppgifter har allmänna arbetsbeskrivningar gjorts upp, och de är nio till antalet. Varje uppgift har placerats i en kravnivå enligt en allmän arbetsbeskrivning.

Den individuella lönedelen fastställs enligt personens prestationsnivå. Maximibeloppet för den individuella lönedelen utgör 50 % av grundlönen. Vid ministeriet är den individuella lönedelen i genomsnitt cirka 28,50 %. Vidare betalas chefen för en resultatenhet ett tillägg för chefsuppgiften, vilket är 5 - 10 % av grundlönen. Hur stort tillägget för chefsuppgiften är, beror på enhetens uppgifter och storlek.

Flexibel arbetstid gör arbetsdagen smidigare

Vi arbetar från måndag till fredag kl. 8–16.15. Vi följer flexibel arbetstid, vilket innebär att arbetet kan inledas och avslutas inom den s.k. flextiden. Detta ger arbetsdagarna smidighet när det behövs. Hos oss kan man också arbeta på distans beroende på uppgiftens art och i enlighet med på förhand överenskomna principer.

Möjligheten att få ledigt från arbetet med eller utan lön bl.a. för studier, av familjeskäl eller något annat viktigt skäl ökar också flexibiliteten i arbetet.