Inrikesministeriet är en sakkunnigorganisation

Inrikesministeriet hade 261 anställda i juni 2022. Av dem arbetade 233 personer vid ministeriet och 28 vid Krishanteringscentret, som lyder under inrikesministeriet.

Av ministeriets anställda var 65 % kvinnor och 35 % män. 68 % av de anställda har en ordinarie tjänst vid ministeriet.

Inrikesministeriet är en sakkunnigorganisation. Av personalen har 87 % en högskoleexamen (lägre, högre, på forskarnivå). Av dem som har avlagt en högskoleexamen har 78 % avlagt sin examen inom det samhällsvetenskapliga området (inkl. juridiska och ekonomiska vetenskaper).

Av personalen har 66 % avlagt en högre högskoleexamen och 22 % antingen en lägre högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå som sin högsta examen. Av de anställda hade 4 % avlagt licentiatexamen eller doktorsexamen. Cirka 6 % av de anställda har examen på mellanstadiet eller andra stadiet som sin högsta examen.

Den allmännaste titeln för anställda i sakkunniguppgifter vid ministeriet är specialsakkunnig. Andra titlar som används för anställda i sakkunniguppgifter är bl.a. ledande sakkunnig, konsultativ tjänsteman, lagstiftningsråd och regeringsråd.

Vid ministeriet används också titlar som slutar på planerare. Planerarna utför assisterande sakkunniguppgifter och deltar i större helheter tillsammans med mera erfarna tjänstemän.

De allmännaste titlarna för anställda i verkställande uppgifter är sådana som slutar på assistent och sekreterare samt titlarna administrativ medarbetare och lagberedningsassistent.

Förvaltningsområdet

Inom inrikesministeriets förvaltningsområde fanns 15 856 anställda i april 2022. Av förvaltningsområdets anställda var 34 % kvinnor och 66 % män.

Av de anställda inom inrikesministeriets förvaltningsområde arbetade cirka 68 % vid polisväsendet, cirka 18 % vid Gränsbevakningsväsendet, cirka 7 % vid Migrationsverket och cirka 5 % vid räddningsväsendet. De anställda vid Nödcentralsverket och Räddningsinstitutet räknas med i räddningsväsendets personal. De kommunala räddningsverken ingår inte i siffran.