Inrikesministeriet är en sakkunnigorganisation

Inrikesministeriet hade 220 anställda i september 2018. Av ministeriets anställda var 63 % kvinnor och 36 % män. De tidsbundet anställdas andel av personalen var 38 %.

Inrikesministeriet är en sakkunnigorganisation. Av personalen har 84,8 % en högskoleexamen (lägre, högre, på forskarnivå). Av dem som har avlagt en högskoleexamen har 69,1 % avlagt sin examen inom det samhällsvetenskapliga området (inkl. juridiska och ekonomiska vetenskaper).

Av personalen har 67 % avlagt en högre högskoleexamen och 20,8 % antingen en lägre högskoleexamen eller examen på lägsta högre nivå som sin högsta examen. Av de anställda hade 4,3 % avlagt licentiatexamen eller doktorsexamen. Sammanlagt 8 % av de anställda hade examen på mellannivå och grundnivå som sin högsta examen.

Den allmännaste titeln för anställda i sakkunniguppgifter vid ministeriet är specialsakkunnig. Andra titlar som används för anställda i sakkunniguppgifter är bl.a. ledande sakkunnig, konsultativ tjänsteman, lagstiftningsråd och regeringsråd.

Vid ministeriet används också titlar som slutar på planerare. Planerarna utför assisterande sakkunniguppgifter och deltar i större helheter tillsammans med mera erfarna tjänstemän.

De allmännaste titlarna för anställda i verkställande uppgifter är sådana som slutar på assistent och sekreterare samt titlarna administrativ medarbetare och lagberedningsassistent.

Förvaltningsområdet

Inom inrikesministeriets förvaltningsområde fanns 15 622 anställda i september 2020. Av förvaltningsområdets anställda var 32,3 % kvinnor och 67,7 % män.

Av de anställda inom inrikesministeriets förvaltningsområde arbetade cirka 69 % vid polisväsendet, cirka 19 % vid Gränsbevakningsväsendet, cirka 6 % vid Migrationsverket och cirka 4,8 % vid räddningsväsendet.