Direkt kommunikation har effekt

I februari 2022 inledde inrikesministeriet ett motivationsprogram för kommunikation, Direkt kommunikation har effekt, som riktade sig till personalen. Avsikten var att stärka de anställdas kunskaper och säkerhet i kommunikationen. Samtidigt var det fråga om utveckling av yrkeskompetensen: kommunikation är en viktig och uppskattad arbetslivsfärdighet. Pilotförsöket med programmet pågick våren 2022.

Genom programmet ville ministeriet ge olika arbetstagare en möjlighet att utveckla sina styrkor och också att lära sig nytt. Det var frivilligt att delta och var och en kunde välja den önskade helheten.

Följande helheter ingick i programmet: 

  • intern kommunikation,
  • sociala medier,
  • mediekommunikation och kommunikation med intressegrupper. 

Deltagarna deltog i utbildningar som ordnades av ministeriets kommunikationsenhet och tillämpade sina kunskaper i praktiken. Kommunikationsenheten stödde deltagarna.  

Målet är också att förmedla mångsidig information om säkerheten

På lång sikt kan programmet Direkt kommunikation har effekt komma till nytta i bredare sammanhang i samhället eftersom det bidrog till att sprida korrekt information om inrikesministeriets arbete.

Ett av målen i koncernstrategin för inrikesministeriets förvaltningsområde är att inrikesförvaltningen ger öppen och aktuell information om sin verksamhet och förmedlar mångsidig information om säkerheten. Detta bidrar till trygghetskänslan.

En kommunikatörs utveckling till expert

Framstegen i programmet mättes genom poäng som deltagarna fick för såväl utbildningar som praktiskt arbete. Deltagarna kunde om de så ville berätta om sina framsteg i sociala medier. Läs noggrannare beskrivningar av de olika milstolparna nedan.
 

Kehittyvä viestijä -merkki. En kommunikatör som vill utvecklas
är medveten om att allas kommunikation är viktig i en arbetsgemenskap. Hen kan bedöma sin egen kommunikationskompetens och interaktionsförmåga samt identifiera sina utvecklingsbehov. En kommunikatör som vill utvecklas är motiverad att lära sig nytt.

 

Edistynyt viestijä -merkki. En avancerad kommunikatör
kommunicerar sakkunnigt och använder sig av olika kommunikationskanaler. Hen kan interagera och bedöma interaktionen i sitt arbete. En avancerad kommunikatör utvecklar aktivt kommunikationskompetensen enligt sina behov.

 

Vaikuttava viestijä -merkki. En inflytelserik kommunikatör
kommunicerar sakkunnigt och verkningsfullt och använder sig av olika kommunikationskanaler på ett ändamålsenligt sätt. Hen kan planera interaktionen och interagera i sitt arbete på ett målinriktat sätt. En inflytelserik kommunikatör bedömer, tillämpar och utvecklar kommunikationsförmågan för att förbättra såväl sin yrkesskicklighet som att stödja inrikesministeriets verksamhet.

 

Työyhteisöviestinnän osaaja -merkki. En expert på intern kommunikation
är en inflytelserik kommunikatör som under programmets gång har deltagit i att ordna personalmöten och skrivit ett blogginlägg på inrikesministeriets intranät.

 

Sosiaalisen median osaaja -merkki En expert på sociala medier
är en inflytelserik kommunikatör som under programmets gång har slutfört någon utbildning som anknyter till ämnet, fyllt i en personlig plan för sociala medier och publicerat åtminstone tio inlägg som hen själv skrivit på Twitter eller LinkedIn.

 

Media- ja sidosryhmäviestinnän osaaja -merkki. En expert på mediekommunikation och
kommunikation med intressegrupper
är en inflytelserik kommunikatör som under programmets gång har deltagit i medieträning, skrivit ett blogginlägg på inrikesministeriets intranät och lämnat en intervju, deltagit i att ordna ett evenemang för  intressegrupper eller varit talare vid ett evenemang som någon annan organisation ordnat.

De anställda vid inrikesministeriet på Twitter