Handlingsplanen mot människohandel effektiviserar identifieringen av och hjälpen till offren

Statsrådets handlingsplan mot människohandel 2016 - 2017 publicerades hösten 2016. Inrikesministeriet har samordnat beredningen av handlingsplanen, som har utarbetats i ett omfattande samarbete mellan flera ministerier. Planen syftar bl.a. till att man bättre ska kunna identifiera och hjälpa offer för människohandel.

I handlingsplanen ingår nio olika åtgärder som omfattar 24 konkreta insatser. Åtgärderna gäller t.ex. effektivisering av det uppsökande arbetet och identifieringen av och hjälpen till offer för människohandel. För utvecklingen av verksamheten har det reserverats ca 280 000 euro ur fonden för inre säkerhet.

Samarbete mellan många olika myndigheter

Ministerarbetsgruppen för den inre säkerheten och rättsvården samt kanslichefsmötet styr statrådets verksamhet mot människohandel. Varje ministerium svarar för genomförandet och uppföljningen av de åtgärder som hör till respektive ministeriums förvaltningsområde.

Statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel arbetar vid inrikesministeriet. Samordnaren samordnar förvaltningsövergripande frågor som hänför sig till bekämpning av människohandel och deltar i det internationella samarbetet kring människohandel. Samordnaren stöds av statrådets sekretariat för samordning av arbetet mot människohandel.

Samordnaren svarar också för organiseringen av verksamheten hos statsrådets nätverk mot människohandel. Inom ramen för nätverket samarbetar man intensivt med olika myndigheter och organisationer (exempelvis Polisstyrelsen, hjälpsystemet för offer för människohandel och frivilligorganisationer) samt med internationella aktörer. Samordnaren deltar också i möten av frivilligorganisationers nätverk mot människohandel.

Finlands nationella rapportör om människohandel är diskrimineringsombudsmannen.

Hjälp för offer via hjälpsystemet

Verksamheten inom hjälpsystemet för offer för människohandel samordnas av förläggningen i Joutseno. Hjälpsystemet kan erbjuda offren olika tjänster och stödfunktioner.

En utlänning som på goda grunder kan misstänkas ha fallit offer för människohandel kan under vissa förutsättningar beviljas också uppehållstillstånd.

 

Mer information