Åtgärdsprogram ökar beredskapen att förebygga radikalisering och våldsamma extremiströrelsers verksamhet

Det nationella åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsam radikalisering och extremism har beretts i brett samarbete mellan representanter för myndigheter, organisationer och sammanslutningar. Genomförandet av åtgärdsprogrammet styrs och samordnas av inrikesministeriet och en nationell samarbetsgrupp som ministeriet tillsatte. I arbetet deltar olika myndigheter, organisationer och sammanslutningar. Programmet evaluerades våren 2019 och uppdateras under hösten 2019.

Med hjälp av programmet skapar man effektiva och fungerande strukturer och förfaranden för att förebygga våldsam extremism och radikalisering. Målet är att försäkra sig om att det i hela Finland finns beredskap, stabila strukturer och kunskap för att förebygga våldsam radikalisering och extremism. Föremål för förebyggande åtgärder är alla former av våldsam extremism i Finland. Viktiga verksamhetsformer är ökande av medvetenheten och kunskaperna, förebyggande verksamhet på gemenskapsnivå, individuella interventioner samt stöd för de grupper som våldsam radikalisering mest gäller.

I åtgärdsprogrammet främjas organisationers arbete för utveckling av sådana tjänster som våldsamt radikaliserade personer kan hänvisas till. Målet är att myndigheterna, t.ex. polisen och socialväsendet, känner till dessa tjänster, och att hänvisningen till tjänsterna fungerar på ett smidigt och heltäckande sätt.

I åtgärdsprogrammet utvecklas tjänster med syfte att genom rådgivning och tjänster stöda familjer och närstående i en situation där en familjemedlem eller annan närstående har radikaliserats eller håller på att radikaliseras. På detta sätt medverkar man till att familjen inte marginaliseras och blir utanför samhället.

De som håller på att radikaliseras måste identifieras i tid

Med hjälp av åtgärdsprogrammet ökas kunskaperna, expertisen och informationen vid förebyggande av våldsam radikalisering och extremism. Målet är att de experter och representanter för organisationer som i sitt arbete möter personer som är våldsamt radikaliserade eller håller på att radikaliseras identifierar dessa individer och kan agera för att bryta radikaliseringsutvecklingen.

Barns och ungdomars förmåga att identifiera och skydda sig mot våldsbejakande budskap och påverkan förstärks och ungdomars deltagande i förebyggande av våldsam radikalisering ökas. Målet är att barn och unga själva och tillsammans med andra kan avvisa sådana budskap och bekämpa sådan propaganda som uppmanar till våldsam radikalisering och extremism.

 

Yhteystiedot - Yhteystietonosto