Barn och vuxna som återvänder från Syrien

Cirka 4 000 människor har rest från Europa till konfliktområdet i Syrien och Irak. Nu funderar olika länder på hur man bör gå till väga med de barn och kvinnor som befinner sig på ett läger i Syrien. Finland anser att det är mycket viktigt att respektera barnens rättigheter och att man hjälper barn med alla de medel som står till buds.

De första resorna från Finland till konfliktområdet i Syrien och Irak gjordes redan 2012 och hittills har 20 personer återvänt därifrån. På lägret al-Hol finns uppskattningsvis ett tiotal finländska vuxna och cirka 30 barn.

Läget för dem som finns på lägret utreds under ledning av utrikesministeriet tillsammans med inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, polisen och andra myndigheter.  När det gäller att lösa situationen är utgångspunkterna för myndighetsverksamheten följande:

  • Finland kan inte söka barn från någon annan stats territorium utan medverkan från myndigheterna i landet. Utrikesministeriet förhandlar med den kurdiska förvaltningen, som driver lägret.
  • Enligt barnskyddslagen kan de finländska myndigheterna i princip fatta ett beslut om omhändertagande av ett barn som befinner sig utomlands. I detta fall är det dock mycket svårt eftersom det i Syrien inte finns socialmyndigheter som kunde träffa barnet, verifiera identiteten, bedöma situationen individuellt och hjälpa till med genomförandet av beslutet.
  • Genom att med hjälp av organisationer leverera mat och mediciner till lägret försöker Finland i mån av möjlighet sörja för att de som rest från Finland och deras barn klarar sig på lägret.
  • Det finns personer som har återvänt och som kan återvända till Finland på egen hand eftersom man enligt finsk lag inte kan hindra finska medborgare eller de som har ett uppehållstillstånd att återvända till Finland. Finska medborgare har alltid rätt att återvända till sitt hemland. Finland hjälper inte aktivt vuxna att återvända till Finland.

Hur kan man förebygga radikalisering och extremt tänkande och stödja de som återvänder att frigöra sig från våldsbejakande ideologi?

  • De som återvänder från området har sett, upplevt och i vissa fall även själva använt våld. De behöver tjänster som hjälper dem att frigöra sig från våld på samma sätt som andra som har vuxit upp eller vistats i en våldsam miljö.
  • Också muslimska sammanslutningar spelar en viktig roll. De kan stödja dem som återvänder i att frigöra sig från en våldsam tolkning av religionen och ersätta den med den tolkning av islam som tillämpas generellt och som inte inbegriper våld.
  • Situationen för barn som eventuellt anländer till Finland övervägs individuellt och från fall till fall. Målet är att i form av myndighetssamarbete planmässigt och långsiktigt stödja varje barn och främja barnets möjligheter att gå tillbaka till vardagen.

Vilket straffrättsligt ansvar har de som återvänder?

  • De vuxna som återvänder från Isils område i Syrien är straffrättsligt ansvariga för sina gärningar oberoende av kön. De har rest till området frivilligt och det är möjligt att de har deltagit i terroristisk verksamhet eller annars stött den. Finsk lagstiftning i anknytning till terroristbrott har setts över under de senaste åren och den omfattar på bred basis olika terrordåd och åtgärder som stöder terrorism.
  • Finland gör sitt bästa för att de som gjort sig skyldiga till brott ställs till svars.
  • Socialväsendet svarar för behandlingen av gärningar som eventuellt begåtts av personer under 15 år.

Mer information

Tarja Mankkinen, Kehittämispäällikkö 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö 0295488370