Exit-verksamhet som syftar till deradikalisering samt statsunderstöd

Inrikesministeriet öppnar en kompletterande utlysning för exit-verksamheten, som syftar till deradikalisering.

Med exit-verksamhet som syftar till deradikalisering avses verksamhet vars avsikt är att stödja människor att bryta loss från våldsbejakande verksamhet som motiveras ideologiskt eller att sluta godkänna sådan verksamhet. Exit-verksamheten erbjuder skräddarsydda stödtjänster till personer som redan är radikaliserade eller riskerar att radikaliseras. 

Målet för exit-verksamheten och utvecklingen av den är att verksamheten blir en permanent tjänst som ordnas av både myndigheter och organisationer. Också för närvarande ordnar myndigheter och olika organisationer exit-verksamhet i Finland. 

I den kompletterande budgeten för 2022 fick inrikesministeriet 0,3 miljoner euro för exit-verksamheten och utvecklingen av den i samarbete med den offentliga sektorn och organisationer. Inrikesministeriet delade ut en del av medlen i form av statsunderstöd sommaren 2022, och i den nu aktuella kompletterande utlysningen är summan totalt 120 000 euro.

Statsunderstöd: Ansökan, användning och övervakning

Statsunderstöd är sådan behovsprövad offentlig finansiering som beviljas av statens medel och som stöder verksamhet eller projekt som är nödvändiga för samhället. Statsunderstöd söks genom en skriftlig ansökan. Ansökningar som gäller exit-verksamhet behandlas i en styrgrupp som tillsatts av inrikesministeriet. 

I statsbudgeten anges för vilka användningsändamål statsunderstöd kan beviljas. För understöd som beviljas av inrikesministeriet kan användas totalt 300 000 euro 2022. Projekt som finansieras med anslaget för 2022 kan fortsätta till utgången av 2023, men ändå så att understödet ska kunna betalas ut på basis av en godkänd slutrapport och utifrån kostnaderna före utgången av 2023.

Understödet kan användas endast för sådana godtagbara kostnader enligt användningsändamålet som anges i understödsbeslutet. Inrikesministeriet övervakar användningen av understödet.

Vid inrikesministeriet fattas beslut enligt prövning om vilken aktör och hur mycket understöd som beviljas.

På beviljandet, utbetalningen, användningen och dess övervakning och återkrav av statsunderstöd tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), på vissa understöd också preciserande lagar och förordningar. 

Statsunderstödslag

Utgångspunkten är att statsunderstödets belopp inte täcker alla kostnader för verksamheten eller investeringen utan endast en del av dem. Sökanden ska alltså i regel också ha annan finansiering (självfinansieringsandel 10 %), och ibland ska man också bedöma sökandens verksamhetsförutsättningar att upprätthålla den understödda verksamheten efter det att understödet har upphört.

Tidsplan 

Statsunderstödets sökningstid 28.10–12.12.2022.

Begäran om information som gäller ansöknings-, besluts- och utredningshandlingar: [email protected]