HNS-yleissopimus - säädöshankepäätös

Vuoden 1996 kansainväliseen yleissopimukseen vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä liittyvän vuoden 2010 pöytäkirjan (HNS-yleissopimuksen) hyväksyminen ja myöhempi voimaansaattaminen

LVM011:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM011:00/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 1.6.2013 –

Datum för tillsättande 8.6.2017

Lagberedning

Regeringsproposition-

Riksdagens svar-

Antagen författning-

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on HNS-yleissopimuksen kansallinen hyväksyminen sekä myöhempi voimaansaattaminen yleissopimuksen tullessa voimaan kansainvälisesti Suomen osalta.

Vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetuksesta aiheutuvien vahinkojen yhteydessä valtiolle, kunnille ja pelastustoimelle aiheutuvat torjunta- ja ennallistamiskustannukset vähenisivät niiltä osin, kun kyse on HNS-yleissopimuksen mukaisesta pakollisen vakuutuksen kattamasta vahingosta.

Vaatimuksen pakollisesta vakuutuksesta ei arvioida vähäisiä hallinnollisia kustannuksia lukuun ottamatta aiheuttavan varustamoille kustannuksia, koska aluksilla on normaalisti voimassa vastuuvakuutus (niin sanottu P & 1 -vakuutus). Vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottajille, jotka rahoittavat HNS-rahaston toiminnan suorittamillaan maksuilla, aiheutuisi HNS-yleissopimuksen voimaantulosta hallinnollisia kustannuksia. Lisäksi vastaanottajille aiheutuu kustannuksia onnettomuuden sattuessa, mikäli laivanomistajan vastuuvakuutus ei riitä kattamaan vahinkoa. HNS-yleissopimukseen liittyminen on kuitenkin tarkoitus tehdä koordinoidusti erityisesti muiden EU-maiden kanssa sen varmistamiseksi, ettei maksutaakka mahdollisen vahingon sattuessa muodostu kovin suureksi.

Ytterligare uppgifter