Projekt för utarbetande av ett åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor inom räddningsväsendet

SM006:00/2019 Projekt

Under projektet utarbetas ett strategiskt åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor. Fokus ligger på gemensamma effektmål, integrationen av förebyggande av olyckor samt på en uppfattning av ett nytt slag om det framtida samarbetet. Huvudteman i åtgärdsprogrammet är kundorientering och effektiv kontroll över fenomen.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM006:00/2019

Ärendenummer SMDno-2018-2296

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 1.2.2019 – 31.7.2019

Datum för tillsättande 28.1.2019

Mål och resultat

Projektets mål kan delas upp i följande delar:

1. I åtgärdsprogrammet för förebyggande av olyckor fastställs de nationella målen som ska ha en så stor genomslagskraft som möjligt. Genomslagskraften prioriteras vid uppställandet av målen. Fastställandet av effektmålen utgår i högre grad från beskrivningar av verksamhetsmiljön och riskerna. Man försöker styra planeringen av verksamheten så att den i större utsträckning utgår från fenomen och tar tag i de underliggande orsakerna. Samtidigt är syftet att allt starkare införliva målen för förebyggandet av olyckor inom räddningsväsendet i utvecklingen av den inre säkerheten.

2. Projektet ska resultera i en mer rationell referensram för verksamheten där olika serviceformer på ett naturligt sätt stöder varandra. Ett fenomenbaserat tillvägagångssätt innebär att tjänsterna riktas på det mest ändamålsenliga och effektivaste sättet. I behandlingen av ett fenomen kan personalen inom ansvarsområdet på bred front och på ett mångsidigt sätt utnyttja olika metoder vid förebyggande av olyckor. Metoderna för förebyggande av olyckor integreras i högre grad i de olika serviceformerna hos aktörerna inom ansvarsområdet.

3. I och med det nya åtgärdsprogrammet fokuserar verksamheten på påverkan som utgår från en mer individuell kundförståelse i stället för att utgå från folkmassor. Man försöker fastställa målen för tjänsterna för förebyggande av olyckor så att man kommer bort från strukturerna och går mot människors verksamhet.

4. Projektet främjar genomförandet och en enhetlig tillämpning av lagstiftningen. Under utarbetandet av åtgärdsprogrammet för förebyggande av olyckor strävar man också till att identifiera behov av fortsatt utveckling av olycksförebyggande åtgärder inom räddningsväsendet.

Sammandrag

Under projektet utarbetas ett strategiskt åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor. Fokus ligger på gemensamma effektmål, integrationen av förebyggande av olyckor samt på en uppfattning av ett nytt slag om det framtida samarbetet. Huvudteman i åtgärdsprogrammet är kundorientering och effektiv kontroll över fenomen.

Utgångspunkter

Den allmänna uppfattningen om räddningsväsendets förebyggande av olyckor är att det är en splittrad verksamhet där olika serviceformer utgör separata funktioner. Det finns inte ett tillräckligt starkt band mellan de olika serviceformerna inom förebyggande av olyckor. Detta kan observeras också i diskussionerna kring serviceformer.

Inom inrikesförvaltningen har man t.ex. inom polisen utarbetat en strategi för förebyggande verksamhet. Strategin innehåller konkreta mål för att genomföra den nationella verksamheten. Inom räddningsväsendet saknas ett sådant strategiskt dokument som styr utvecklingen av tjänsternas innehåll. Åtgärdsprogrammet för förebyggande av olyckor ska vara ett konkret dokument på strategisk nivå vars genomförande uppföljs aktivt och som vid behov också omarbetas så att det motsvarar tidsandan. Åtgärdsprogrammet ska i regel gälla i 4–5 år. Programperiodens längd preciseras under beredningen.

Mer om ämnet