Lagprojekt för ny lag om penninginsamlingar

Lagprojekt för översyn av lagen om penninginsamlingar

SM012:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Uppdraget är att med utgångspunkt i den förstudie som gjorts bereda ett förslag till regeringsproposition med förslag till ny lag om penninginsamlingar och lagar som har samband med den. I uppdraget ingår också att bereda de ändringar på förordningsnivå som lagändringarna föranleder.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM012:00/2018

Ärendenummer SMDno-2018-919

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 14.5.2018 – 30.4.2019

Datum för tillsättande 14.5.2018

Lagberedning

HE rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Riksdagens svar EV 288/2018

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi rahankeräyslaki. Laissa säädettäisiin rahankeräysten järjestämisestä ja sen asianmukaisuuden valvonnasta. Rahankeräyksen järjestämisen edellytyksenä olisi joko rahankeräysluvan hakeminen Poliisihallitukselta tai ilmoituksen tekeminen poliisilaitokselle pienkeräyksen järjestämisestä.

Ansvarig ministerSisäministeri Mykkänen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2018

Kontaktperson
Sini Lahdenperä, Erityisasiantuntija
tel. 0295 488 312
[email protected]

Mål och resultat

Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti uudella rahankeräyslailla lupamenettelyä sujuvoitettaisiin merkittävästi muun muassa säätämällä rahankeräyslupa toistaiseksi voimassa olevaksi. Lupamenettelyn rinnalle ehdotetaan luotavaksi uusi hallinnollisesti kevyempi ilmoitusmenettely. Esiselvitystyöryhmän ehdotuksen mukaan rahankeräyksen järjestämisen edellytyksenä olisi näin ollen joko rahankeräysluvan hakeminen Poliisihallitukselta tai ilmoituksen tekeminen poliisilaitokselle pienkeräyksen järjestämisestä. Rahankeräyslaissa säädettäisiin eräistä lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä rahankeräyksistä sekä vaalikeräyksistä, joihin ei tarvitsisi hakea lupaa tai tehdä ilmoitusta.

Sammandrag

Uppdraget är att med utgångspunkt i den förstudie som gjorts bereda ett förslag till regeringsproposition med förslag till ny lag om penninginsamlingar och lagar som har samband med den. I uppdraget ingår också att bereda de ändringar på förordningsnivå som lagändringarna föranleder.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

IM Beslut 11.7.2019 16.04

IM Beslut 5.7.2019 7.29

Ny lag om penninginsamling träder i kraft våren 2020

IM Pressmeddelande 4.7.2019 14.32