Övergripande migrationspolitik

SM013:00/2021 Projekt

Hankkeen tehtävänä on määritellä pitkän aikavälin tavoitteet Suomen kokonaisvaltaiselle maahanmuuttopolitiikalle.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM013:00/2021

Ärendenummer VN/14726/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 30.6.2021 – 30.6.2023

Datum för tillsättande 30.6.2021

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on
• selvittää laaja-alaisesti maahanmuuttoon kohdistuvat odotukset ja maahanmuuttopolitiikan kehityskohteet.
• koota kokonaisarvio Suomen houkuttelevuuden lisäämiseksi työnteon, opiskelun ja paluumuuton kohdemaana sekä arvioida maahanmuuton vaikutukset eri yhteiskuntasektoreilla
• luoda sidosryhmille uusia mahdollisuuksia osallistua maahanmuuttopolitiikan valmisteluun
• luoda edellytyksiä avoimelle ja asiapohjaiselle maahanmuuton monet ulottuvuudet huomioon ottavalle yhteiskunnalliselle keskustelulle
• kasvattaa luottamusta maahanmuuttoa koskevaan päätöksentekoon
• valmistella Suomen maahanmuuttopolitiikan kehykset poliittisen keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi.

Sammandrag

Hankkeen tehtävänä on määritellä pitkän aikavälin tavoitteet Suomen kokonaisvaltaiselle maahanmuuttopolitiikalle.

Utgångspunkter

Maahanmuuton lisääntyessä ja monipuolistuessa Suomesta tulee kotimaa yhä useammalle tänne muuttaneelle, mutta myös tilapäisesti Suomeen muuttavien ja elämäänsä tai työuraansa muualla jatkavien määrä kasvaa. Suomi tarvitsee kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan, joka kokoaa yhteen eri toimijoiden vastuulla olevat osa-alueet ja asettaa niille yhtenäiset tavoitteet. Kokonaisvaltaisessa maahanmuuttopolitiikassa on huomioitava maahanmuuton ja yhteiskunnan muutokset sekä Suomen että maahanmuuttajien tarpeet.

Mer om ämnet