Arbetsgrupp för att effektivisera åtgärderna mot trakasserikampanjer

SM019:00/2020 Projekt

Syftet med arbetet är att skapa en lägesbild om trakasserikampanjer och deras omfattning. Det ska dessutom göras en bedömning av hur offrets rättigheter tillgodoses och hurdana åtgärder polisverksamheten behöver för att man ska kunna stärka tillgodoseendet av offrets rättssäkerhet. Arbetsgruppens arbete ska resultera i 3–5 konkreta åtgärdsförslag.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM019:00/2020

Ärendenummer SMDno-2020-848

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 1.6.2020 – 31.12.2020

Datum för tillsättande 20.5.2020

Sammandrag

Syftet med arbetet är att skapa en lägesbild om trakasserikampanjer och deras omfattning. Det ska dessutom göras en bedömning av hur offrets rättigheter tillgodoses och hurdana åtgärder polisverksamheten behöver för att man ska kunna stärka tillgodoseendet av offrets rättssäkerhet. Arbetsgruppens arbete ska resultera i 3–5 konkreta åtgärdsförslag.

Mer om ämnet