Ändring av inrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen till tjänstemän i anställningsförhållande till gränsbevakningsväsendet

SM021:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Hanke rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annetun sisäministeriön asetuksen (776/2008) muuttamiseksi.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM021:00/2022

Ärendenummer VN/11536/2022

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 20.5.2022 – 1.10.2022

Datum för tillsättande 20.5.2022

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Noora Märijärvi, Ylitarkastaja
tel. +358 295 421 612
[email protected]

Mål och resultat

Tarkoituksena on muuttaa sisäministeriön asetusta siten, että Rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksiin sovellettaisiin aiempaa laajemmin ulkomaanedustuksen korvauksista annetussa ulkoministeriön asetuksessa määriteltyjä edellytyksiä ja ehtoja sekä korvausten tasoa. Tavoitteena on, että rajavalvonta-asiantuntijan tehtävään sekä vastaavaan kansainväliseen asiantuntijatehtävään määrätyt Rajavartiolaitoksen virkamiehet olisivat mahdollisimman yhdenvertaisessa asemassa muiden ulkomaille lähetettyjen valtion virkamiesten kanssa.

Sammandrag

Hanke rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annetun sisäministeriön asetuksen (776/2008) muuttamiseksi.

Utgångspunkter

Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 33 §:n 1 momentin mukaan Rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista on soveltuvin osin voimassa, mitä ulkomaanedustuksen korvauksista annetussa laissa (596/2006) säädetään.
Ulkomaanedustuksen korvauksista annettua ulkoministeriön asetusta (1048/2010) on muutettu muun muassa päivittämällä asemapaikkojen olosuhdeluokituksia 1.4.2022 lukien. Rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annettua sisäministeriön asetusta on tarpeen muuttaa vastaamaan näitä muutoksia. Lisäksi tarkastellaan mahdollisia muita muutostarpeita.