Förbättring av säkerheten i religiösa samfunds lokaler

Förbättring av säkerheten i religiösa samfunds lokaler

SM024:00/2020 Projekt

Syftet med arbetet är att samla information om säkerhetshot mot religiösa samfund, särskilt judiska synagogor och muslimska bönerum/moskéer, och att lägga fram förslag om hur säkerheten i dessa samfund kan förbättras med hjälp av utbildning, bättre säkerhetskompetens och säkerhetsåtgärder samt genom organisering.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM024:00/2020

Ärendenummer SMDno-2020-1274

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 10.8.2020 – 31.5.2021

Datum för tillsättande 11.8.2020

Kontaktperson
Tarja Mankkinen, Kehittämispäällikkö
tel. +358 295 488 370
[email protected]

Mål och resultat

Työryhmän tehtävänä on:
• kartoittaa uskonnollisten yhteisöjen turvallisuuden nykytila ja uhkat,
• laatia suunnitelma siitä, miten turvallisuutta tulisi parantaa koulutuksella, toteuttaa pilottikoulutus ja antaa tämän perusteella suositukset tulevasta koulutuksesta
• laatia ehdotus siitä, miten turvallisuustoimia ja -organisaatiota tulisi kehittää ottaen huomioon olemassa olevat hyvät käytännöt ja kokemukset ja mitä turvallisuustoimien lisääminen vaatisi käytännössä, sekä
• laatia syntyneen aineiston pohjalta käsikirja uskonnollisten yhteisöjen turvallisuuden parantamiseksi.

Sammandrag

Syftet med arbetet är att samla information om säkerhetshot mot religiösa samfund, särskilt judiska synagogor och muslimska bönerum/moskéer, och att lägga fram förslag om hur säkerheten i dessa samfund kan förbättras med hjälp av utbildning, bättre säkerhetskompetens och säkerhetsåtgärder samt genom organisering.

Utgångspunkter

Työryhmän tehtävä perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen kansallisesta väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelmasta 19.12.2019. Ohjelmassa on toimenpide, jonka mukaisesti ” Selvitetään uskonnollisten yhteisöjen tiloihin kohdistuvat uhkat ja toteutetaan koulutusta, joka parantaa niiden varautumista turvallisuusuhkiin ja kriiseihin. Laaditaan uskonnollisten yhteisöjen käyttöön tilaturvallisuuteen liittyvä käsikirja. Hyödynnetään koulutuksessa kansainvälisiä esimerkkejä”.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

Säkerheten i religiösa samfunds lokaler förbättras

IM Pressmeddelande 12.8.2020 11.30