LAMA-ohjelman päivittäminen

Uppdatering av åtgärdsprogrammet mot olaglig inresa och olaglig vistelse i landet

SM028:00/2020 Projekt

Syftet med projektet är att uppdatera det åtgärdsprogram mot olaglig inresa och vistelse i landet som utarbetades för åren 2021–2024. I programmet granskas utöver de tidigare åtgärdsprogrammen också ställningen för dem som vistas i landet utan uppehållstillstånd och inslag av utnyttjande som är förknippade med dem samt ställningen för offer för människohandel.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM028:00/2020

Ärendenummer SMDno-2020-1957

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 10.9.2020 – 31.5.2021

Datum för tillsättande 10.9.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Tavoite Trygghetskänslan förstärks och säkerhetsmyndigheternas funktionsförmåga försäkras

Mål och resultat

Målet med projektet är att uppdatera åtgärdsprogrammet mot olaglig inresa och vistelse i landet som utarbetades för åren 2021–2024. I programmet granskas utöver de tidigare åtgärdsprogrammen också ställningen för dem som vistas i landet utan uppehållstillstånd och inslag av utnyttjande som är förknippade med dem samt ställningen för offer för människohandel.

I åtgärdsprogrammet undersöks åtgärder som förebygger att personer vistas i landet utan laglig uppehållsrätt, från förebyggande åtgärder i ursprungs- och transitländerna till återvändande till hemlandet och återintegration. Utöver att utarbeta de strategiska riktlinjerna är avsikten med programmet att lägga fram konkreta åtgärder. Åtgärdsförslagen kommer inte att begränsas till att gälla enbart inrikesministeriets förvaltningsområde, utan programmets mål är att på bred front åtgärda fenomenet med olaglig vistelse i landet.

Sammandrag

Syftet med projektet är att uppdatera det åtgärdsprogram mot olaglig inresa och vistelse i landet som utarbetades för åren 2021–2024. I programmet granskas utöver de tidigare åtgärdsprogrammen också ställningen för dem som vistas i landet utan uppehållstillstånd och inslag av utnyttjande som är förknippade med dem samt ställningen för offer för människohandel.

Utgångspunkter

Det föregående åtgärdsprogrammet mot olaglig inresa och vistelse i landet, som är det tredje i ordningen, utarbetades för åren 2017–2020. Syftet med det här projektet är att i enlighet med regeringsprogrammet uppdatera åtgärdsprogrammet mot olaglig inresa och olaglig vistelse i landet för åren 2021–2024.

Mer om ämnet