Visum för längre vistelse (D) för studerande och forskare

Utvidgning av användningen av visum för längre vistelse till att omfatta studerande och forskare samt deras familjemedlemmar

SM031:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Under projektets gång bereds ändringar i utlänningslagen så att det i fortsättningen ska vara möjligt att för inresa bevilja studerande och forskare som fått uppehållstillstånd i Finland samt deras familjemedlemmar ett visum för längre vistelse. I lagberedningen kan också andra identifierade behov att använda visum för längre vistelse beaktas.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM031:00/2021

Ärendenummer VN/31772/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 15.12.2021 – 30.6.2022

Datum för tillsättande 15.12.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 7.9.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 24/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 168/2022

Det bereds ändringar i utlänningslagen så att det i fortsättningen ska vara möjligt att för inresa bevilja studerande och forskare som fått uppehållstillstånd i Finland samt deras familjemedlemmar en visering för längre vistelse. I lagberedningen kan också andra identifierade behov att använda visering för längre vistelse beaktas. I samband med projektet bereds dessutom ändringar i utlänningslagen som gör det möjligt för utrikesministeriet att bevilja uppehållstillstånd till barn till personer som hör till personalen vid diplomatiska beskickningar och konsulat fram till 20 års ålder.

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Berit Kiuru, Johtava asiantuntija
tel. +358 295 488 283
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen aikana valmistellaan muutokset ulkomaalaislakiin siten, että jatkossa on mahdollista myöntää maahantuloa varten pitkäaikainen viisumi Suomeen oleskeluluvan saaneelle opiskelijalle ja tutkijalle sekä heidän perheenjäsenilleen. Lainvalmistelussa voidaan huomioida myös muita tunnistettuja pitkäaikaisen viisumin käyttötarpeita.

Lisäksi hankkeen yhteydessä valmistellaan ulkomaalaislakiin muutokset, jotka mahdollistavat oleskelulupien myöntämisen ulkoministeriön toimesta diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilökuntaan kuuluvien henkilöiden lapsille 20-vuoden ikärajaan asti.

Sammandrag

Under projektets gång bereds ändringar i utlänningslagen så att det i fortsättningen ska vara möjligt att för inresa bevilja studerande och forskare som fått uppehållstillstånd i Finland samt deras familjemedlemmar ett visum för längre vistelse. I lagberedningen kan också andra identifierade behov att använda visum för längre vistelse beaktas.

Utgångspunkter

Hallitusohjelman tavoitteena on lisätä osaajien työperusteista maahanmuuttoa. Erityistä huomiota hallitusohjelmassa on kiinnitetty lupaprosessien tehostamiseen ja nopeuttamiseen.

Eduskunta on 8.12.2021 hyväksynyt lainmuutokset (HE 122/2021 vp) pitkäaikaisen eli niin sanotun kansallisen D-viisumin käyttöönottamisesta Suomessa. Ensimmäisessä vaiheessa pitkäaikainen viisumi hyväksyttiin annettavaksi erityisasiantuntijoille, kasvuyrittäjille ja heidän perheenjäsenilleen. Muutokset tukevat omalta osaltaan hallituksen tavoitetta edistää työperusteista maahanmuuttoa ja erityisesti siihen liittyvien maahantuloprosessien sujuvoittamista.

Syksyn 2021 budjettiriihikirjauksen mukaan hallitus laajentaa D-viisumin jo tällä hallituskaudella tutkijoihin ja opiskelijoihin sekä heidän perheenjäseniinsä. Lakiesityksen (HE 122/2021 vp) käsittelyn yhteydessä on noussut esiin tarpeita pitkäaikaisen viisumin laajemmallekin käytölle.

Ulkomaalaislain ja yleisen kansainvälisen käytännön mukaisesti ulkoministeriö myöntää tilapäisen oleskeluluvan Suomeen saapuvalle diplomaatti- ja konsuliedustuston henkilökuntaan kuuluvalle ja hänen perheenjäsenelleen. Ulkomaalaislain mukaisesti perheenjäsenenä pidetään alle 18-vuotiasta. Ikäraja on kansainvälisesti vertailtuna alhainen, ja lapsen täytettyä 18 vuotta hänelle on haettava oleskelulupaa Maahanmuuttovirastosta.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.