Projektet för fortsättning på uppehållstillstånd för personer som får tillfälligt skydd i Finland

SM037:00/2022 Lagstiftningsprojekt

I den lag som bereds i projektet ska det föreskrivas att uppehållstillstånd som beviljats i Finland på grundval av tillfälligt skydd ska fortsätta att gälla direkt med stöd av lagen under den tid det tillfälliga skyddet gäller.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM037:00/2022

Ärendenummer VN/24106/2022

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 12.9.2022 – 31.3.2023

Datum för tillsättande 6.9.2022

Lagberedning

RP med förslag till lag om temporär ändring av utlänningslagen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 16.9.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 44/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 209/2022

I den speciallag ska det föreskrivas att uppehållstillstånd som beviljats i Finland på grundval av tillfälligt skydd ska fortsätta att gälla direkt med stöd av lagen under den tid det tillfälliga skyddet gäller.

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Sammandrag

I den lag som bereds i projektet ska det föreskrivas att uppehållstillstånd som beviljats i Finland på grundval av tillfälligt skydd ska fortsätta att gälla direkt med stöd av lagen under den tid det tillfälliga skyddet gäller.

Utgångspunkter

Ukrainan tilanteeseen vastaamiseksi käyttöön otettu tilapäisen suojelun direktiivi edellyttää jäsenvaltioiden myöntävän oleskeluluvan tilapäistä suojelua saaville henkilöille suojelun ajaksi. Neuvoston asiaa kosekvassa täytäntöönpanopäätöksessä määritelty suojelun aika on ensi vaiheessa 4.3.22– 4.3.23. Tämän jälkeen suojelun jatkuu 4.3.2024 asti, jos neuvosto ei tee päätöstä suojelun lakkaamisesta. Neuvosto voi vielä erikseen päättää pidentää tilapäisen suojelun voimassaoloa enintään yhdellä vuodella. Tilapäisen suojelun enimmäiskesto voi direktiivin mukaan olla yhteensä enintään kolme vuotta.

Suomessa tilapäistä suojelua on tällä hetkellä annettu noin 37 800 henkilölle, ja vuoden 2022 loppuun mennessä määrän arvioidaan olevan noin 48 000. Tällä hetkellä tilapäistä suojelua Suomesta saavien henkilöiden oleskelulupien voimassaolo päättyy neuvoston täytäntöönpanopäätöksen ja ulkomaalaislain nojalla 4.3.2023.

Uusittavien oleskelulupien määrä ja lupien umpeutumisen samanaikaisuus sekä tilapäisen suojelun poikkeuksellinen luonne huomioiden normaali ulkomaalaislain mukainen jatkolupamenettely ei ole tarkoituksenmukaista. Valmistelun aikana havaittiin, että jo myönnettyjen oleskelulupien voimassaolon lisäksi oli tarpeen säätää myös ensimmäisen luvan voimassaolosta siten, että se voisi olla voimassa koko sen ajan, kuin suojelua annetaan. Näin vältettäisiin mahdollisuuksien mukaan se, että lähellä 4 päivää maaliskuuta 2023 myönnetty lupa olisi voimassa vain hyvin lyhyen ajan. Valmistelussa myös päätettiin pitäytyä siinä pääsäännössä, että määräaikaisetkin poikkeukset säädetään siihen lakiin, johon ne liittyvät. Tästä syystä erillislain sijasta ehdotetaan ulkomaalaislain väliaikaista muuttamista.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.