Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den

Revidering av lagstiftningen om utlänningsregistret samt anpassning av den till EU:s allmänna dataskyddsförordning, förberedning av regeringens proposition

SM055:00/2016 Lagstiftningsprojekt

Ehdotuksella toteutettaisiin henkilötietojen käsittelyä maahanmuuttohallinnossa koskevan sääntelyn keskittäminen nykyaikaisen henkilötietolain vaatimukset täyttävään lakiin, joka täydentää Euroopan unionin tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen
turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettavaa lakia.

Ehdotuksella on vaikutuksia sekä sääntelytekniikkaan että henkilötietojen käsittelyä koskeviin käsittelysääntöihin. Ehdotuksella selkeytettäisiin henkilötietojen käsittelyä sekä lainsoveltajan että rekisteröidyn oikeuksien turvaamisen näkökulmasta. Muutoksilla mahdollistetaan uudet, nykyaikaiset toimintatavat.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM055:00/2016

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 24.10.2016 – 31.12.2018

Datum för tillsättande 24.10.2016

Lagberedning

HE laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 10.9.2018
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  42/2018
  45/2018
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Ehdotetaan säädettäväksi laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa, joka korvaisi lain ulkomaalaisrekisteristä, joka esitetään kumottavaksi. Lisäksi lakiin keskitettäisiin henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely maahanmuuton hallinnonalan muista laeista. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta siten, että yleislakiin keskitettäisiin maahanmuuttohallinnon asiakirjojen salassapitoa koskeva sääntely.

Ansvarig ministerSisäministeri Mykkänen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2018

Kontaktperson
Tuuli Tuunanen, Johtava asiantuntija
tel. 0295 488658
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on selvittää, arvioida ja toteuttaa ne lainsäädäntömuutokset, jotka ovat tarpeen maahanmuuton hallinnonalan rekisterilainsäädännön saattamiseksi vastaamaan paremmin toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja nykyaikaisen henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. Lisäksi on tehtävä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon johdosta tarpeelliset lainsäädäntömuutokset.

Hankkeen tavoitteena on laatia hallituksen esitys laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa. Ehdotettavaan lakiin keskitettäisiin henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset myös maahanmuuton hallinnonalan muusta lainsäädännöstä eli laista kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta (746/2011) ja laista säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä (116/2002). Tämän lisäksi ehdotettavaan lakiin sisällytettäisiin työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kuuluvassa laissa kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) olevat rekisterisäännökset.

Tavoitteena on, että henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa säädettäisiin yhdessä, nykyaikaisen henkilötietolain vaatimukset täyttävässä laissa,joka täydentää Euroopan unionin tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettavaa lakia. Tavoitteena on varmistaa, että perustuslain 10 §:n mukainen vaatimus säätää henkilötietojen suojasta lailla täyttyy asianmukaisesti maahanmuuttohallinnossa sekä henkilötietojen käsittelyn yhdenmukaisuus kaikissa niissä tilanteissa, joissa henkilötietoja maahanmuuttohallinnossa käsitellään.

Hankkeen yhteydessä selvitetään myös ehdotettavien muutosten kustannukset ja niiden vaikutukset valtiontalousarvioon.

Utgångspunkter

Laki ulkomaalaisrekisteristä (1270/1997) tuli voimaan vuonna 1998. Laki on säädetty ennen henkilötietolakia (523/1999), julkisuuslakia (621/1999) sekä perustuslakia (731/1999). Maahanmuuttohallinnon toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, joiden johdosta lainsäädäntö on tietyiltä osin vanhentunut eikä kaikilta osin vastaa enää tarkoitustaan. Ulkomaalaisrekisterilaki ja muut rekisterisääntelyä sisältävät maahanmuuton hallinnonalan lait tulee uudistaa vastaamaan paremmin nykyaikaisia rekisterilainsäädännön vaatimuksia.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelystä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta) tuli voimaan 24.5.2016. Asetusta on sovellettu 25.5.2018 lukien. Maahanmuuttohallinnon henkilötietolakia koskeva hallituksen esityksen antamisen edellytyksenä olevan kansallisen yleislainsäädännön eli tietosuojalain (HE 9/2018) ja rikosasioiden tietosuojalain (HE 31/2018) käsittely eduskunnassa on saatu päätökseen.

Mer om ämnet