Projektorganisation för reformen av räddningsväsendet

Reformen av räddningsväsendet bereds av ett stort antal sakkunniga. Det riksomfattande reformprojektet är gemensamt för inrikesministeriet och räddningsverken.

Styrgrupp styr och övervakar projektets framskridande

Projektets framskridande styrs och övervakas av en styrgrupp vars ordförande är räddningsöverdirektör Esko Koskinen.

Styrgruppen

 • följer upp, främjar och säkerställer framskridandet av projektet och uppnåendet av målen
 • behandlar projektets arbetsplan och de strategiska lösningarna
 • ser till att projektet har ändamålsenliga resurser och prioriteringar
 • sörjer för samordningen av det beredningsarbete som projektet förutsätter och av annat beredningsarbete
 • samordnar de åtgärder som anknyter till att garantera kvaliteten på lagberedningen när det gäller beredningen inom projektets uppgiftsområde.

Beredningen sker i 15 arbetsgrupper

Reformens olika helheter bereds i 15 arbetsgrupper där t.ex. avtalsbrandkårer och personalorganisationer finns representerade. Arbetsgrupperna är:

 1. Reform av räddningslagen
 2. Ekonomigruppen
 3. Dataadministrationsgruppen
 4. Regionalt samarbete i räddningsverksamhet och under undantagsförhållanden
 5. Riskanalys, och dess expertgrupp riskanalys under undantagsförhållanden
 6. Internationell räddningsverksamhet
 7. Utveckling av ledningen av räddningsverksamheten
 8. Kommunikation
   
 9. Utveckling av förebyggandet av olyckor
 10. Främjande av avtalsbrandkårsverksamheten
 11. Räddningsverkets processer
 12. Utveckling av servicens produktivitet
 13. Räddningsverken som producenter av prehospital akutsjukvård
 14. Personalgruppen
 15. Arbetshälsogruppen

Styrningen och övervakningen av arbetsgrupperna fördelas mellan inrikesministeriet och räddningsverken. Inrikesministeriet styr arbetsgrupperna 1-8 och räddningsverken arbetsgrupperna 9-15.

Alla arbetsgrupper rapporterar till projektet för reformen av räddningsväsendet. Styrgruppen beslutar om riktlinjerna och förslagen i fråga om alla arbetsgruppers arbete.

Projektgrupp samordnar helheten

Samordningen av delprojekten sker i en projektgrupp vars ordförande är projektledare Taito Vainio.

Projektgruppen

 • svarar för genomförandet av verkställighetsprocesserna och beredningen av reformen av räddningsväsendet tills de förnyade funktionerna och styrmodellerna har tagits som en del av verksamheten vid inrikesministeriet och i linjeorganisationerna inom lokalförvaltningen
 • sammanfattar och samordnar beredarnas arbete samt till behövliga delar utarbetar förslag till regeringspropositioner och andra åtgärder samt fastställer relationerna mellan innehållen i de lagförslag som ingår i reformen
 • samlar och utarbetar förslag till sådana åtgärder som beredningen och ett resultatrikt genomförande av reformen förutsätter för beslutsfattande vid inrikesministeriet
 • bereder ärenden som rör ordnandet av räddningsväsendet, områdesindelningen, tjänsteproducenternas uppgifter inom räddningsväsendet, beslut om organiseringen samt rättsliga principer för produktionen
 • bereder övergången till den nya strukturen inklusive de olika faserna, övergångsarrangemangen samt till behövliga delar avslutandet av den nuvarande verksamheten
 • sörjer för projektinformationen och för sin del kontakterna med viktiga intressentgrupper och andra aktörer.