Suorituskykyhankkeen työpaketit

Hanke jakautuu kymmeneen työpakettiin. Työpakettien yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected] ellei toisin mainittu.

Työpaketti 1: Kansallisen toimintaympäristöanalyysiprosessin kehittäminen ja toimintaympäristöanalyysin tuottaminen

Työpaketissa 1 tuotettiin kattava analyysi pelastustoimen kansallisesta toimintaympäristöstä.
Toimintaympäristöanalyysi käy läpi pelastustoimen toimintaympäristön nykytilan ja arvioi, miten kansalliset ja kansainväliset megatrendit ja muutosilmiöt vaikuttavat lähitulevaisuudessa pelastustoimen toimintaan. Lisäksi erillinen raportti tarkastelee, miten media asettuu osaksi kenttäoperaatioita, pelastajan työtä, johdon päätöksentekoa ja luottamusta pelastustointa kohtaan sekä osaksi turvallisuusviestintää. 

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden toimintaympäristöanalyysi
Media pelastustoimen toimintaympäristön osana -raportti
Ilmastonmuutokseen varauduttava myös pelastustoimessa | tiedote 30.11.2020
Millainen on pelastustoimen toimintaympäristö? Webinaari 30.11. | katso tallenne

Lisätietoja:

tutkimuspäällikkö Tuula Kekki, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, 040 157 7706, [email protected] (Pelastustoimen toimintaympäristöanalyysi)
erikoistutkija Alisa Puustinen, Pelastusopisto, 0295 453 533, [email protected] (Pelastustoimen toimintaympäristöanalyysi)
professori Janne Seppänen, 040 737 7320, [email protected] (Media pelastustoimen toimintaympäristön osana)

Työpaketti 2: Riskimallien ja onnettomuusennusteiden uudistaminen

Työpaketin 2 tarkoituksena on uudistaa riskimallit ja onnettomuusennusteet.

Työpaketilla on viisi tavoitetta:

 • muodostaa onnettomuuksille dynaaminen ennustemalli. Malli ottaa huomioon eri onnettomuustyypit, todennäköisyydet ja seuraukset sekä aikaan ja paikkatietoon perustuvat vaihtelut.
 • suunnitella, miten ennustemallia käytetään osana tiedolla johtamisen järjestelmää.
 • muodostaa osana ennustemallia nykyistä monipuolisempi malli palvelutason mitoittamiseen.
 • tehdä esitys, miten palveluverkoston (sisältää mm. paloasemat) arvioinnissa ja suunnittelussa hyödynnetään ennustemallia. 
 • tehdä suunnitelma ennustemallin ylläpitämiseen.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Esa Kokki, 0295 488 316

Työpaketti 3: Tietoperustan päivittäminen ja uudistaminen

Työpaketin 3 tavoitteena on

 • selvittää, miten pelastustoimessa mitataan ja arvioidaan toimintaa tällä hetkellä.
 • selvittää aiemman tutkimuksen pohjalta pelastustoimen tulevaisuuden tietotarpeita ja koota tietotarpeet yhdeksi kokonaisuudeksi.
 • selvittää jatkuvan analytiikan hyödyntämisen mahdollisuuksia.

Työpaketissa suunnitellaan pelastustoimea ja siviilivalmiutta koskevien tilastotietojen kerääminen samaan järjestelmään. Lisäksi kartoitetaan asiakastietojen ja järjestöjen keräämän tiedon saatavuutta ja käyttöä. Tietojen määrittelyssä huomioidaan johtamisen ja suunnittelun tietotarpeet. Työpaketti täydentää osaltaan sisäministeriön Pelastustoimen tiedolla johtamisen työvälineiden ja tiedonhallinnan edistämisen projektia. Työpaketti toimii pohjatyönä pelastustoimen datastrategian luomiseen. 

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Tiina Etelälahti, 0295 488 393

Työpaketti 4: Selvitys pelastustoimen asiakastarpeista ja pelastustoimen asiakasymmärryksen rakentaminen 

Tehtävänä on kartoittaa, millaisia asiakassegmenttejä ja asiakastarpeita on tunnistettu sisäministeriön hallinnonalalla. Työpaketissa selvitetään myös, millaisia käytäntöjä pelastuslaitoksilla ja aluehallintovirastoilla on jo olemassa asiakastarpeiden määrittämiseen ja asiakaspalautteiden keräämiseen. Työpaketin tavoitteena on tuottaa malli, jota voidaan hyödyntää asiakastarpeiden selvittämisessä ja asiakasymmärryksen rakentamisessa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Pauliina Kopra, 0295 488 441

Työpaketti 5: Pelastustoimen harvaan asuttujen alueiden palvelutuotannon uudet ratkaisut

Työpaketin tavoitteena on tunnistaa, selvittää ja analysoida maaseudun ja harvaan asuttujen alueiden erityispiirteitä turvallisuuden ja pelastustoimen järjestämisen näkökulmasta. Työpaketissa kartoitetaan alueiden turvallisuustoimijat ja heidän roolinsa, tehtävänsä ja tavoitteensa. Huomiota kiinnitetään myös paikallisten, monipaikkaisten ja vierailevien ihmisten odotuksiin pelastustoimen palveluista alueilla.

Työpaketissa etsitään ja kokeillaan ratkaisuja harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden, pelastustoimen ja sopimuspalokuntatoiminnan parantamiseksi yhteistyössä alueiden toimijoiden kanssa.

Lähetä viesti työpaketille 5

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Joel Kauppinen, 0295 488 428

Työpaketti 6: Pelastustoiminnan suorituskyky suhteessa suorituskykyvaatimuksiin

Työpaketissa 6 selvitetään, miten pelastustoiminnan suorituskyky ja palvelut vastaavat toimintaympäristöä, riskejä ja asiakastarpeita.

Työpaketissa:

 • tuotetaan pelastustoiminnan suorituskykyvaatimukset siten, että vaatimukset ovat samantasoisia samantyyppisessä toimintaympäristössä.
 • selvitetään suorituskyvyn ja suorituskykyvaatimusten väliset poikkeamat keskeisissä tehtävissä valtakunnallisesti. 
 • tuotetaan alueellisten ja paikallisten suorituskykyvaatimusten määrittelyyn malli. Mallissa huomioidaan myös sopimuspalokunnat.
 • tuotetaan malli suorituskyvyn ja suorituskykyvaatimusten välisten poikkeamien selvittämiseen alueellisella ja paikallisella tasolla.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Stig Granström, 0295 488 233
erityisasiantuntija Niki Haake, 0295 488 205
erityisasiantuntija Tommi Luhtaniemi, 0295 488 387
erityisasiantuntija Olli Pietikäinen, 0295 488 339
erityisasiantuntija Olli Ryhänen, 0295 488 406

Työpaketti 7: Onnettomuuksien ehkäisyn suorituskyky suhteessa suorituskykyvaatimuksiin

Työpaketin tehtävänä on määrittää suorituskykyvaatimukset onnettomuuksien ehkäisytyölle. Onnettomuuksien ehkäisytyöllä tarkoitetaan turvallisuusviestintää ja neuvontaa, pelastuslaitosten tekemää ohjausta ja valvontaa sekä palontutkintaa ja onnettomuuskehityksen seurantaa. 

Työpaketin tehtävänä on lisäksi selvittää onnettomuuksien ehkäisyn nykyinen suorituskyky sekä mahdolliset poikkeamat suorituskykyvaatimusten ja olemassa olevan suorituskyvyn välillä.

Lopputuotoksena työpaketista syntyy kuvaus onnettomuuksien ehkäisytyön suunnitteluperusteista tulevaisuutta varten. Suunnitteluperusteilla tarkoitetaan yhtenäistä tietopohjaa ja työvälineitä, jotka määrittelevät ja tukevat toiminnan suunnittelua.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Sini Erholtz, 0295 488 439
erityisasiantuntija Tanja Mannila, 0295 488 429

Työpaketti 8: Varautuminen ja väestönsuojelu

Työpaketissa määritellään kansallisia väestönsuojelun suorituskykyjä. Tavoitteen saavuttamiseksi luodaan poikkeusolojen sotilaallista voimankäyttöä ja sen uhkaa kuvaavia skenaarioita. Skenaarioiden avulla tarkastellaan väestönsuojeluun tarvittavia suorituskykyjä sekä väestönsuojelun nykytilaa suhteessa tarvittaviin suorituskykyihin.

Lisäksi työpaketissa kartoitetaan pelastuslaitosten roolia alueellisen varautumisen yhteistyössä. Työpaketissa selvitetään myös pelastuslaitosten roolia kuntien valmiussuunnittelun tukemisessa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Milla Tuominen, 0295 488 423

Työpaketti 9: Talous, henkilöstö ja kustannuslaskenta

Työpaketissa 9

 • laaditaan pelastuslaitosten vuoden 2019 talous- ja henkilöstötiedoista (mukana sopimuspalokunnat) nykytilan talous- ja henkilöstöanalyysi. Tietoja vertaillaan vuoden 2010 Pelastustoimen tilinpäätös -hankkeen tilanteeseen.
 • tarkastellaan pelastushenkilöstön synergiaa ensihoitopalveluiden tehtävissä ja kustannuksissa. 
 • tarkastellaan pelastuslaitosten tietojen vertailukelpoisuutta heikentäviä kustannuseriä ja edistetään taloustietojen yhdenmukaistamista kansallisiin raportointitarpeisiin.
 • tarkastellaan pelastustoimen kustannusten keskeisimpiä aiheuttamisperusteita.
 • tarkastellaan talouden ja henkilöstön sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön tilannetta, merkitystä ja kehityssuuntaa osana pelastustoimen kokonaisvaltaista ennakointiprosessia. 
 • laaditaan pelastustoimen henkilöstön poistumaennuste vuoteen 2030 saakka. Tarkastelussa arvioidaan myös henkilöstön saatavuutta sopimuspalokuntatoimintaan.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jaana Määttälä, 0295 488 386
pelastuspäällikkö Esko Hätinen, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, 013 330 9111, [email protected]

Työpaketti 10: Hankkeen johtaminen ja viestintä

Työpaketin 10 tehtävä on vastata hankkeen käytännön johtamisesta ja viestinnästä sekä työpakettien välisestä koordinaatiosta.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Teija Mankkinen, 0295 488 671
erityisasiantuntija Niki Haake, 0295 488 205
erityisasiantuntija Jari Soininen, 0295 488 322