Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja palvelut nykyisellään vastaavat toimintaympäristöä, riskejä ja asiakastarpeita.

Hankkeella pyritään luomaan yhdenmukaisia menettely- ja toimintatapoja, joilla voidaan vastata toimintaympäristön ja riskien muutoksiin.

Hanke jakautuu kymmeneen työpakettiin: 

  1. Kansallisen toimintaympäristöanalyysiprosessin kehittäminen ja toimintaympäristöanalyysin tuottaminen
  2. Riskimallien ja onnettomuusennusteiden uudistaminen
  3. Tietoperustan päivittäminen ja uudistaminen
  4. Tutkimus pelastustoimen asiakastarpeista 
  5. Pelastustoimen harvaan asuttujen alueiden palvelutuotannon uudet ratkaisut
  6. Pelastustoiminnan suorituskyky suhteessa suorituskykyvaatimuksiin
  7. Onnettomuuksien ehkäisyn suorituskyky suhteessa suorituskykyvaatimuksiin
  8. Varautumisen ja väestönsuojelu 
  9. Talous- ja kustannuslaskenta
  10. Hankkeen johtaminen ja viestintä

Hankekokonaisuus on osa pelastustoimen hallintouudistuksen toteutusta. Hankkeen avulla kootaan myös tietoa ja perusteita sisäisen turvallisuuden selonteon valmistelun sekä kansallisen riskianalyysin päivittämisen tueksi. 

Valmistelun taustaa

Pelastustoimelta puuttuu yhdenmukaiseen tietoon ja kriteereihin perustuva kokonaisesitys ja -analyysi pelastustoimen suorituskyvystä ja suorituskykyvaatimuksista kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Palveluiden suunnittelun kehittäminen edellyttää yhdenmukaisia menettelytapoja ja myös niihin liittyvän tietoperustan kehittämistä.

Hankkeen organisaatio

Hankkeen jokaiselle työpaketille on nimetty yksi tai useampi vastuuhenkilö, joka vastaa työpaketin tavoitteiden saavuttamisesta. Hankekokonaisuuden toiminnallinen ohjausryhmä koostuu sisäministeriön, Pelastusopiston, Suomen Kuntaliiton, pelastuslaitosten sekä aluehallintovirastojen pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen edustajista.

Hankkeen johtoryhmänä toimii sisäministeriön pelastusosaston johtoryhmä. Hankekokonaisuuden seurantaryhmänä toimii Pelastustoimen ja siviilivalmiuden yhteistyörakenteen johtajakokous. 

Eteneminen

Hanke asetettiin 4.2.2020 ja sen toimikausi päättyy 31.12.2021.

Lisätietoja

Teija Mankkinen, Erityisasiantuntija 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö 0295488671  


Niki Haake, Erityisasiantuntija 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö 0295488205  


Ronja Inkovaara, Viestintäsuunnittelija 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö 0295488343