Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja palvelut nykyisellään vastaavat toimintaympäristöä, riskejä ja asiakastarpeita.

Hankkeella pyritään luomaan yhdenmukaisia menettely- ja toimintatapoja, joilla voidaan vastata toimintaympäristön ja riskien muutoksiin.

Hanke jakautuu kymmeneen työpakettiin: 

  1. Kansallisen toimintaympäristöanalyysiprosessin kehittäminen ja toimintaympäristöanalyysin tuottaminen
  2. Riskimallien ja onnettomuusennusteiden uudistaminen
  3. Tietoperustan päivittäminen ja uudistaminen
  4. Selvitys pelastustoimen asiakastarpeista ja pelastustoimen asiakasymmärryksen rakentaminen
  5. Pelastustoimen harvaan asuttujen alueiden palvelutuotannon uudet ratkaisut
  6. Pelastustoiminnan suorituskyky suhteessa suorituskykyvaatimuksiin
  7. Onnettomuuksien ehkäisyn suorituskyky suhteessa suorituskykyvaatimuksiin
  8. Varautuminen ja väestönsuojelu 
  9. Talous, henkilöstö ja kustannuslaskenta
  10. Hankkeen johtaminen ja viestintä

Lue lisää työpaketeista

Hankekokonaisuus on osa pelastustoimen hallintouudistuksen toteutusta. Hankkeen avulla kootaan myös tietoa ja perusteita sisäisen turvallisuuden selonteon valmistelun sekä kansallisen riskianalyysin päivittämisen tueksi. 

Valmistelun taustaa

Pelastustoimelta puuttuu yhdenmukaiseen tietoon ja kriteereihin perustuva kokonaisesitys ja -analyysi pelastustoimen suorituskyvystä ja suorituskykyvaatimuksista kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Palveluiden suunnittelun kehittäminen edellyttää yhdenmukaisia menettelytapoja ja myös niihin liittyvän tietoperustan kehittämistä.

Hankkeen organisaatio

Hankkeen jokaiselle työpaketille on nimetty yksi tai useampi vastuuhenkilö, joka vastaa työpaketin tavoitteiden saavuttamisesta. Hankekokonaisuuden toiminnallinen ohjausryhmä koostuu sisäministeriön, Pelastusopiston, Suomen Kuntaliiton, pelastuslaitosten sekä aluehallintovirastojen pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen edustajista.

Hankkeen johtoryhmänä toimii sisäministeriön pelastusosaston johtoryhmä. Hankekokonaisuuden seurantaryhmänä toimii Pelastustoimen ja siviilivalmiuden yhteistyörakenteen johtajakokous. 

Eteneminen

Hanke asetettiin 4.2.2020 ja sen toimikausi päättyy 31.12.2021.

Lisätietoja