Pelastustoimen toimijat ja vastuut

Pelastuslaitokset hoitavat pelastustoimen tehtävät alueellaan

Suomessa on 22 kuntien yhteisesti ylläpitämää pelastuslaitosta. Lain mukaan pelastustoimen alueeseen kuuluvat kunnat sopivat keskenään pelastustoimen järjestämisestä. Pelastuslaitokset hoitavat pelastustoimen tehtävät alueellaan. Alueen pelastustoimi vastaa muun muassa pelastustoimen palvelutasosta sekä pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä.

Pelastuslaitokset

Vapaaehtoiset palokunnat, laitospalokunnat, tehdaspalokunnat ja sotilaspalokunnat (niin kutsutut sopimuspalokunnat) osallistuvat pelastustoimen tehtävien hoitamiseen pelastuslaitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti.

Sopimuspalokunnat 

Ympärivuorokautisesti miehitettyjä päätoimisia paloasemia on noin 90 ja muita paloasemia noin 730. Pelastustoimintaan osallistuvia päätoimisia henkilöitä on noin 4 000 ja sopimuspalokuntalaisia noin 14 600.

Pelastustoiminnan lisäksi pelastuslaitokset voivat hoitaa ensivaste- ja ensihoitotehtäviä, jos ovat sopineet siitä terveysviranomaisten kanssa.

Ensihoito | STM

Sisäministeriön pelastusosasto johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa

Sisäministeriön pelastusosasto johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen saatavuutta ja tasoa, huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista järjestelyistä sekä yhteen sovittaa eri ministeriöiden ja toimialojen toimintaa pelastustoimessa ja sen kehittämisessä. Lisäksi pelastusosasto päättää pelastustoiminnan avunannosta ulkomaille.

Aluehallintovirastot valvovat pelastustointa sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa alueellaan.

Valtion pelastusviranomaisia ovat sisäministeriön pelastusylijohtaja ja hänen määräämänsä sisäministeriön ja aluehallintoviraston virkamiehet.

Pelastajia koulutetaan Kuopiossa ja Helsingissä

Kuopiossa toimiva Pelastusopisto vastaa pelastustoimen ja hätäkeskusten henkilöstön koulutuksesta sekä pelastustoimen ja siviilikriisinhallintatehtäviin valmentavasta koulutuksesta. Pelastusopisto järjestää myös varautumiskoulutusta eri viranomaisille.

Pelastusopisto

Lisäksi Helsingin Pelastuskoulussa koulutetaan pelastajia ja paloesimiehiä Helsingin pelastuslaitoksen tarpeisiin.

Palosuojelurahasto myöntää avustuksia paloturvallisuushankkeille

Pelastusosaston yhteydessä toimii Palosuojelurahasto, joka myöntää avustuksia tulipalon ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. Palosuojelurahaston varat kerätään osana palovakuutuksia (palosuojelumaksu).

Palosuojelurahasto