Pelastustoimen toimijat ja vastuut

Pelastuslaitokset hoitavat pelastustoimen tehtävät alueellaan

Suomessa on 21 pelastuslaitosta. Pelastuslaitokset hoitavat pelastustoimen tehtävät alueellaan. Alueen pelastustoimi vastaa muun muassa pelastustoimen palvelutasosta sekä pelastuslaitoksen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Pelastustoimen järjestäminen uudistui osana hyvinvointialueuudistusta. Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi vuoden 2023 alussa kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille, jotka vastaavat myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan. Hyvinvointialueiden aluejako perustuu pääosin nykyiseen maakuntajakoon. Uudenmaan maakunnan alueella tehtävien järjestämisestä vastaavat neljä hyvinvointialuetta sekä Helsingin kaupunki.

Pelastuslaitokset

Pelastustoimen uudistus

Vapaaehtoiset palokunnat, laitospalokunnat, tehdaspalokunnat ja sotilaspalokunnat (niin kutsutut sopimuspalokunnat) osallistuvat pelastustoimen tehtävien hoitamiseen pelastuslaitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti.

Sopimuspalokunnat 

Ympärivuorokautisesti miehitettyjä päätoimisia paloasemia on noin 90 ja muita paloasemia noin 730. Pelastustoimintaan osallistuvia päätoimisia henkilöitä on noin 4 000 ja sopimuspalokuntalaisia noin 14 250.

Pelastustoiminnan lisäksi pelastuslaitokset voivat hoitaa ensivaste- ja ensihoitotehtäviä, jos ovat sopineet siitä terveysviranomaisten kanssa.

Ensihoito | STM

Sisäministeriö ohjaa pelastustointa

Sisäministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo yleisesti pelastustointa ja sen palvelujen saatavuutta ja tasoa. Sisäministeriön tehtävänä on huolehtia myös pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä sekä kehittää eri ministeriöiden ja toimialojen yhteistoimintaa pelastustoimessa.  

Ministeriö vastaa Pelastusopiston tulosohjauksesta, ja ohjaa aluehallintovirastojen pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueita. Aluehallintovirastot tukevat sisäministeriötä sen valtakunnallisissa tehtävissä, valvovat pelastustointa ja pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueellaan sekä sovittavat yhteen alueellista varautumista.

Valtion pelastusviranomaisia ovat sisäministeriön pelastusylijohtaja ja hänen määräämänsä sisäministeriön ja aluehallintoviraston virkamiehet.

Pelastajia koulutetaan Kuopiossa ja Helsingissä

Kuopiossa toimiva Pelastusopisto vastaa pelastustoimen ja hätäkeskusten henkilöstön koulutuksesta sekä pelastustoimen ja siviilikriisinhallintatehtäviin valmentavasta koulutuksesta. Pelastusopisto järjestää myös varautumiskoulutusta eri viranomaisille.

Pelastusopisto

Lisäksi Helsingin Pelastuskoulussa koulutetaan pelastajia ja paloesimiehiä Helsingin pelastuslaitoksen tarpeisiin.

Palosuojelurahasto myöntää avustuksia paloturvallisuushankkeille

Pelastusosaston yhteydessä toimii Palosuojelurahasto, joka myöntää avustuksia tulipalon ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. Palosuojelurahaston varat kerätään osana palovakuutuksia (palosuojelumaksu).

Palosuojelurahasto