Älykkäät rajat -kokonaisuus parantaa EU:n rajaturvallisuutta

EU:ssa on valmisteilla ns. älykkäät rajat -kokonaisuus (Smart Borders), jonka tavoitteena on sisäisen turvallisuuden parantaminen helpottamalla erityisesti yliajalla EU:n alueella olevien henkilöiden paljastamista.

Rajanylitystietojärjestelmä (EES) rekisteröi rajanylitykset EU:n ulkorajoilla

Rajanylitystietojärjestelmän tavoite on parantaa kolmansien maiden kansalaisten rajatarkastusten laatua ja erityisesti Schengen-alueella laittomasti oleskelevien identifioimista. Samalla tehostetaan terrorismin ja muun vakavan rikollisuuden torjuntaa, paljastamista ja tutkintaa. Järjestelmän käyttöönoton myötä passien leimaamisesta on tarkoitus luopua kuuden kuukauden siirtymäajan jälkeen.

Kolmansien maiden kansalaisten tiedot rekisteröidään rajanylitystietojärjestelmään heidän ensimmäisen Schengen-alueelle saapumisensa yhteydessä. Järjestelmään tallennettavat tiedot:

  • passin koneluettavat tiedot (nimi, passin ja mahdollisen viisumin numero)
  • tiedot rajanylityksistä ja oleskelusta
  • rajanylityspaikan tiedot
  • biometriset tiedot (kasvokuva, sormenjäljet).

Tiedot säilytetään järjestelmässä viisi vuotta. Ehdotukseen sisältyy lainvalvontaviranomaisten vakavien rikosten tutkintaan liittyvä pääsyoikeus järjestelmän tietoihin.

Rajanylitystietojärjestelmään tallennettavista tiedoista saatavat tilastot parantavat Schengenin rajasäännöstön velvoittamien riskianalyysien laatimista ja tukevat poliittista päätöksentekoa maahanmuutto- ja viisumipolitiikassa. Suomen neuvottelutavoitteena on, että EU:n rajatarkastuksia koskevassa sääntelyssä huomioidaan turvallisuuden parantamisen lisäksi myös sujuvan rajaliikenteen tarpeet.

Tietojärjestelmää tulee hallinnoimaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto eu-LISA.

Kansalliset rekisteröityjen matkustajien ohjelmat nopeuttavat usein matkustavien rajanylitystä

Asetusehdotukseen kuuluu myös mahdollisuus perustaa kansallisia rekisteröityjen matkustajien ohjelmia (RTP). Tämä tarjoaa mahdollisuuden yksinkertaistettuun ja nopeutettuun rajanylitykseen usein Schengen-alueella matkustaville kolmansien maiden kansalaisille, jotka hakeutuvat ohjelmaan ja täyttävät määritellyt ennakkotarkastuskriteerit. Jäsenvaltioiden yhteistyö ja tietojenvaihto kansallisissa rekisteröityjen matkustajien ohjelmissa on mahdollista.

Valmisteluaikataulu

Älykkäitä rajoja koskevaa ehdotuspakettia on valmisteltu perusteellisesti useita vuosia. Se perustuu komission jo vuonna 2008 julkaisemaan laajempaan tiedonantoon ja on osa Tukholman ohjelmaa. Komissio julkaisi keväällä 2013 lakiehdotuksensa älykkäistä rajoista ja uuden lakiesityksen huhtikuussa 2016.

Komission esittämä aikatavoite on, että neuvoston yleisnäkemys hyväksytään vuonna 2016 ja tietojärjestelmät rakennettaisiin vuosina 2017–2020. Rajanylitystietojärjestelmä on tarkoitus saada käyttöön vuonna 2020.

Ehdotetut muutokset parantaisivat rajantarkastusten luotettavuutta, mahdollistaisivat rajatarkastusautomatiikan laajemman hyödyntämisen ja tehostaisivat sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien torjuntaa.

Lisätietoja

Apulaisosastopäällikkö Kimmo Elomaa, p. 0295 421 104, [email protected]