Usein kysytyt kysymykset kansalaisuuden menettämisestä

Tiettyihin vakaviin rikoksiin syyllistynyt henkilö voisi jatkossa menettää Suomen kansalaisuuden. Tällaisia rikoksia olisivat maanpetos, valtiopetos ja Suomen elintärkeitä etuja vastaan terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset. Hallitus antoi esityksen kansalaisuuslain muuttamisesta eduskunnalle 5.12.2018. Kansalaisuuden menettäminen voisi koskea vain sellaisia henkilöitä, joilla olisi myös jonkin toisen valtion kansalaisuus sekä riittävästi tosiasiallisia siteitä toiseen kansalaisuusvaltioonsa.

Kysymykset ja vastaukset

 • Miten kansalaisuuden menettämistä koskeva prosessi alkaisi?

  Käräjäoikeus ilmoittaisi Maahanmuuttovirastolle sellaisista rikostuomioista, joiden perusteella kansalaisuuden menettäminen saattaisi tulla kyseeseen. Kansalaisuuden voisi menettää vain Suomessa annetun rikostuomion perusteella. Lähtökohta on se, että kansalaisuus kuuluu valtion omaan päätösvaltaan. Tällä tavoin kansalaisuuden menettämisestä päättäminen ei siirtyisi edes välillisesti jollekin toiselle valtiolle.

 • Voiko syntyperäinen suomalainen menettää kansalaisuuden?

  Myös sellainen henkilö, joka olisi saanut Suomen kansalaisuuden syntyessään, voisi ehdotuksen mukaisesti menettää kansalaisuuden, jos hänellä olisi niin paljon siteitä muuhun kansalaisuusvaltioonsa, ettei kansalaisuuden menettäminen merkitsisi kohtuutonta puuttumista hänen yksityis- ja perhe-elämäänsä.

  Menettämispäätös tehtäisiin aina kyseisen henkilön tilanteen kokonaisvaltaisen tarkastelun perusteella. Tarkastelussa otettaisiin huomioon se, mitä siteitä hänellä on eri kansalaisuusvaltioihinsa, mukaan lukien niissä käytettävien kielten taito, asuinpaikat ja oleskeluhistoria, perheenjäsenet ja sukulaiset, koulunkäynti ja opiskelu sekä työskentely ja muu taloudellinen toiminta.

 • Minkälaisista rikoksista voi menettää kansalaisuuden?

  Kansalaisuuden voisi menettää, jos henkilö on syyllistynyt sellaiseen maanpetos-, valtiopetos- tai terrorismirikokseen, josta on säädetty ankarimmaksi rangaistukseksi vähintään kahdeksan vuotta vankeutta. Tällaisia rikoksia ovat Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen, sotaan yllyttäminen, maanpetos, törkeä maanpetos, vakoilu, törkeä vakoilu, valtiopetos ja törkeä valtiopetos. Kansalaisuuden voisi niin ikään menettää terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, tahallisen törkeän ympäristön turmelemisen, törkeän pahoinpitelyn, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, surman, tapon ja murhan perusteella. Edellytyksenä olisi lisäksi aina se, että rikos olisi kohdistunut Suomen elintärkeitä etuja vastaan.

  Myös seuraavat terrorismirikokset voisivat olla perusteena kansalaisuuden menettämiselle: sellainen terroristiryhmän johtaminen, josta on säädetty rikoslain 34 a luvun 3 §:n 1 momentissa, terroristiryhmän toiminnan edistäminen, koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten, värväys terrorismirikoksen tekemiseen ja terrorismin rahoittaminen. Myös näiden rikosten perusteella kansalaisuuden voisi menettää vain, jos teko olisi kohdistunut nimenomaan Suomen elintärkeitä etuja vastaan.

 • Voiko alaikäinen menettää Suomen kansalaisuuden?

  Kansalaisuusyleissopimuksen mukaisesti lapset eivät voisi menettää Suomen kansalaisuutta siksi, että heidän vanhempansa menettäisi kansalaisuuden rikokseen syyllistymisen vuoksi. Kansalaisuutta ei lisäksi voisi ehdotuksen mukaan menettää sellaisen rikoksen perusteella, joka olisi tehty alle 18-vuotiaana.

 • Milloin tehdyistä rikoksista kansalaisuuden voi menettää?

  Päätös kansalaisuuden menettämisestä tehtäisiin lainvoiman saaneen rikostuomion perusteella. Kansalaisuuden voisi menettää esityksen mukaisesti vain sellaisen rikoksen vuoksi, joka olisi tehty ehdotetun lainmuutoksen tultua voimaan.

 • Miksi kansalaisuutta ei voitaisi poistaa välittömästi sillä perusteella, että henkilöä epäiltäisiin tietystä vakavasta rikoksesta?

  Kynnys puuttua oman kansalaisen oikeusasemaan kansalaisuuden poistamisella on korkea. Kansalaisuuden menettäminen tiettyihin vakaviin rikoksiin syyllistymisen perusteella edellyttäisi sitä, että syyllisyys olisi laillisesti näytetty toteen ja rikostuomio olisi lainvoimainen. Päätöstä kansalaisuuden menettämisestä rikoksen perusteella ei voitaisi tehdä silloin, kun henkilöä vasta epäiltäisiin rikoksesta tai häntä vastaan nostettua syytettä käsiteltäisiin tuomioistuimessa.

 • Miksi kaksoiskansalainen ei voisi menettää kansalaisuutta automaattisesti rikostuomion perusteella?

  Viranomaisen, joka päättäisi kansalaisuuden menettämisestä rikokseen syyllistymisen perusteella, olisi punnittava henkilön siteitä eri kansalaisuusvaltioihin. Kun säädetään tällaisesta osin harkinnanvaraisesta perusteesta, kansalaisuuden menettäminen suoraan lain nojalla ei tule kyseeseen.

 • Miksi tuomioistuin ei voisi päättää rikosasian yhteydessä myös kansalaisuuden menettämisestä?

  Kansalaisuuden menettäminen ei sovi Suomen nykyjärjestelmään rangaistukseksi. Kansalaisuuden menettämistä varten olisi lisäksi selvitettävä henkilön muita kansalaisuuksia, missä tarvitaan Maahanmuuttoviraston asiantuntemusta. Myös kokonaisharkinta, joka koskee henkilön siteitä Suomeen ja muuhun valtioon, on kuulunut maahanmuuttohallinnon alaan.

 • Voiko ihminen, jolla on vain Suomen kansalaisuus, menettää kansalaisuuden?

  Ainoastaan Suomen kansalaisuuden omaava henkilö ei voi menettää kansalaisuuttaan.

 • Mitkä ehdot vankeusrangaistusta koskien tulee täyttyä, että kansalaisuuden voi menettää?

  Lisäksi edellytyksenä kansalaisuuden menettämiselle olisi se, että henkilö on tuomittu vähintään viiden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, koska rikoksen tosiasiallisen vakavuuden on oltava ratkaisevaa. Jos kaikkien rikokselle ja rangaistukselle kansalaisuuslaissa säädettyjen edellytysten täyttymistä ei voitaisi todeta, ei voitaisi päättää, että henkilö menettää Suomen kansalaisuuden. Kansalaisuuden menettämisestä ei voitaisi päättää, ennen kuin rikostuomio olisi lainvoimainen.