Sisäasiainhallinnon strateginen ennakointitoiminta 

Sisäasiainhallinnon yhteisessä strategisessa ennakoinnissa tehdään 

  • toimintaympäristön jatkuvaa havainnointia
  • ylläpidetään trendikortistoa sisäiseen turvallisuuteen keskipitkällä aikavälillä vaikuttavista muutostekijöistä
  • heikkojen signaalien ja nousevien ilmiöiden tunnistamista
  • tulevaisuuden skenaarioita tarpeen mukaan.

Työn tarkoitus on taustoittaa hallinnonalan selontekotyöt, strategiat sekä tulevaisuuskatsaukset ja tuottaa hallinnonalan yhteinen tulevaisuuden näkymä STOM -prosessiin eli sisäasianhallinnon tulosohjausmalliin. 

Strateginen ennakointi on tulevaisuuteen vaikuttavien tekijöiden tunnistamista, vaihtoehtoisten tulevaisuuden kehityskulkujen kartoittamista ja toimenpiteiden määrittelyä toivottuun tulevaisuuteen pääsemiseksi. 

Ennakointi tähtää parempiin päätöksiin ja tulevaisuuden tekemiseen

Ennakointitoiminnalla 

  • rakennamme visiomme ja strategiamme mukaista Suomea (tavoitteellinen strateginen ennakointi)
  • varaudumme tulevaisuuteen ja sen mahdollisiin uhkiin, jotta osaamme reagoida joustavasti (varautumiseen tähtäävä ennakointi).

Kaikki ennakoitu ei toteudu eikä ennakoinnilla edes pyritä tulevaisuuden täsmälliseen ennustamiseen. Skenaarioiden, trendien, heikkojen signaalien ja villien korttien seasta on kuitenkin kyettävä tunnistamaan ne, jotka edellyttävät toimenpiteitä. Ennakointikyvykkyyden ja tulevaisuusymmärryksen kasvu lisää sisäasiainhallinnon resilienssiä sekä kykyä toimia joustavasti erilaisissa toteutuneissa tulevaisuuksissa.

Laaja yhteistyö avainasemassa

Strategista ennakointia tehdään hallinnonalan ennakointiverkostossa, johon kuuluu jäseniä ministeriön eri osastoilta sekä hallinnonalan virastoista. Ministeriön hallinto- ja kehittämisosaston strateginen ohjaus ja kehittäminen -yksikkö vastaa ennakoinnin toteuttamisesta.

Ennakointityöhön pyritään osallistamaan myös hallinnonalan ulkopuolisia asiantuntijoita työssä huomioitavien näkökulmien rikastamiseksi, esimerkiksi Delfoi-paneelien muodossa.

Tutustu sisäministeriön tulevaisuustyössä tuotettuihin raportteihin

Sisäministeriön tulevaisuustyön raportit eivät edusta ministeriön virallista kantaa tai näkemyksiä, vaan ne ovat virkamiesten asiantuntijapohdintoja toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Lisätietoja

Leena Seitovirta, Kehittämisjohtaja 
sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strategia- ja kehittämisyksikkö Puhelin:0295488244   Sähköpostiosoite: