Merkittävimmät viime vuosien muutokset aselainsäädännössä

Ampuma-aseisiin liittyvään lainsäädäntöön on viimeisen kymmenen vuoden aikana tehty useita muutoksia. Tavoitteena on ollut muun muassa parantaa aseturvallisuutta ja sujuvoittaa aseiden lupaprosessia.

Asedirektiivillä pyritään yhtenäistämään aselupakäytäntöjä

Asedirektiivillä pyritään yhtenäistämään aselupakäytäntöjä eri jäsenmaissa sekä parantamaan ampuma-aseiden valvontaa ja jäljitettävyyttä.

EU:n ampuma-asedirektiivi tuli voimaan 13.6.2017 ja direktiivi on saatettu kansallisesti voimaan lainsäädäntöön tehdyillä muutoksilla. Muutokset ampuma-aselakiin ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettuun lakiin tulivat voimaan 15.7.2019. Asetietojärjestelmää koskevat muutokset tulevat voimaan 1.3.2024.

Lupaprosessia on sujuvoitettu

Vuonna 2017 toteutetulla lakimuutoksella aseiden lupaprosessia sujuvoitettiin vähentämällä asiointikäyntejä poliisiasemalla ja luopumalla joistakin lupaprosessin vaiheista, kuten soveltuvuustestauksesta. Aseturvallisuudesta pystytään edelleen huolehtimaan muun muassa rekisterien käyttöä ja aseluvan haltijoiden valvontaa tehostamalla. Muutokset tulivat voimaan 1.12.2017. 

Perusteet aseluvan myöntämiselle eivät muuttuneet. Hakijan ja aseen tulee edelleen täyttää laissa säädetyt vaatimukset.

Aseturvallisuutta on parannettu monilla lakimuutoksilla

Aseturvallisuutta on parannettu uudella ampumaratalailla ja aseiden säilytykseen liittyvillä uusilla säädöksillä, jotka tulivat voimaan 1.12.2015. Ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen ovat luvanvaraisia toimintoja silloin, kun kyseessä on ampumarata tai ampumaurheilukeskus. Vähäisen ampumaradan kohdalla on voimassa ilmoitusmenettely. Jokaisella ampumaradalla tulee olla järjestyssääntö sekä ratavastaava, joka valvoo radalla tapahtuvaa toimintaa ja radan turvallisuutta. 

Ampuma-aselain muutoksella muutettiin myös ampuma-aseiden, aseen osien ja patruunoiden säilyttämisen säännöksiä. Uutena asiana tuli vaatimus turvakaappisäilytyksestä, jos säilytettävänä on yli viisi ampuma-asetta, aseen osat useampaan kuin viiden ampuma-aseen kokoamiseen tai yksikin erityisen vaarallinen ampuma-ase. Turvakaapin hankkimiselle säädetty siirtymäaika umpeutui 30.11.2020. 

Ampuma-aseiden turvakaappistandardia päivitettiin vuonna 2018 muuttamalla turvakaapista annettua asetusta. Sisäministeriön asetuksen mukaan hyväksyttyjä standardeja ovat EN 14450 taso S1 ja EN 1143-1 taso 0. Poliisihallitus on lisäksi arvioinut ruotsalaisen SSF 3492 -normin vastaavan edellä mainittujen standardien vaatimuksia ja hyväksynyt normin mukaiset kaapit yli viiden aseen säilyttämiseen.

Ampuma-aselakiin on lisätty viittaus Euroopan komission niin sanottuun deaktivointiasetukseen, jolla halutaan varmistaa, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi. Asetusta on sovellettu EU:n jäsenvaltioissa 8.4.2016 lähtien.

Lisätietoja

Seppo Sivula, Poliisitarkastaja 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö Puhelin:0295488591   Sähköpostiosoite: