Merkittävimmät viime vuosien muutokset aselainsäädännössä

Ampuma-aseisiin liittyvään lainsäädäntöön on viimeisen kymmenen vuoden aikana tehty useita muutoksia. Tavoitteena on ollut muun muassa parantaa aseturvallisuutta ja sujuvoittaa aseiden lupaprosessia.

Asedirektiivin tavoitteena on estää vaarallisten aseiden päätyminen väärin käsiin

EU:n ampuma-asedirektiivi tuli voimaan 13.6.2017 ja direktiivi on saatettu kansallisesti voimaan. Muutokset ampuma-aselakiin ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettuun lakiin tulivat voimaan 15.7.2019. Muutokset, jotka koskevat asetietojärjestelmää, tulevat voimaan myöhemmin.

EU:n asedirektiivin muutosten taustalla ovat viime vuosina Keski-Euroopassa tapahtuneet terrori-iskut, joissa on muun muassa käytetty sarjatuliaseita.

Direktiivimuutoksen myötä tietyt aseet, kuten itselataavat kertatuliaseet isolla latauslaitteella, siirrettiin kiellettyjen aseiden ryhmään eli niin sanottuihin A-luokan aseisiin.

Lupaprosessia sujuvoitettiin aseturvallisuudesta tinkimättä

Vuonna 2017 toteutetulla lakimuutoksella aseiden lupaprosessia sujuvoitettiin aseturvallisuudesta kuitenkaan tinkimättä. Muutokset tulivat voimaan 1.12.2017 ja sähköisen asioinnin osalta joulukuussa 2018. Perusteet aseluvan myöntämiselle eivät muuttuneet, hakijan ja aseen tulee edelleen täyttää laissa säädetyt vaatimukset. 

Aseturvallisuutta parannettu monilla lakimuutoksilla

Aseturvallisuutta on parannettu uudella ampumaratalailla ja aseiden säilytykseen liittyvillä uusilla säädöksillä, jotka tulivat voimaan 1.12.2015. Ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen ovat luvanvaraisia toimintoja silloin, kun kyseessä on tavallinen ampumarata tai ampumaurheilukeskus. Jokaisella ampumaradalla tulee olla järjestyssääntö sekä ratavastaava, joka valvoo radalla tapahtuvaa toimintaa ja radan turvallisuutta. 

Ampuma-aselain muutoksella muutettiin myös ampuma-aseiden, aseen osien ja patruunoiden säilyttämisen säännöksiä. Uutena asiana tuli vaatimus turvakaappisäilytyksestä, jos säilytettävänä on yli viisi ampuma-asetta, aseen osat useampaan kuin viiden ampuma-aseen kokoamiseen tai yksikin erityisen vaarallinen ampuma-ase. Turvakaapin hankkimiselle säädetty siirtymäaika umpeutuu 30.11.2020. 

Ampuma-aseiden turvakaappistandardia päivitettiin vuonna 2018 muuttamalla turvakaapista annettua asetusta. Sisäministeriön asetuksen mukaan hyväksyttyjä standardeja ovat EN 14450 taso S1 ja EN 1143-1 taso 0. Poliisihallitus on lisäksi arvioinut ruotsalaisen SSF 3492 -normin vastaavan edellä mainittujen standardien vaatimuksia ja hyväksynyt normin mukaiset kaapit yli viiden aseen säilyttämiseen.

Ampuma-aselakiin on lisätty viittaus Euroopan komission niin sanottuun deaktivointiasetukseen, jolla halutaan varmistaa, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi. Asetusta on sovellettu EU:n jäsenvaltioissa 8.4.2016 lähtien.

Ampuma-aselain vuonna 2011 voimaan tulleella muutoksella tiukennettiin käsiaseiden luvansaannin edellytyksiä sekä tehostettiin luvanhakijoiden ja -haltijoiden terveydentilan valvontaa.

 

Lisätietoja

Seppo Sivula, Poliisitarkastaja 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö 0295488591