Sisäministeriön konsernistrategia: tavoitteena ylläpitää jokaisen turvallisuutta

Arjen turvallisuus kuuluu meille kaikille – Suomi on maailman turvallisin maa

Osana ministeriön normaalia strategiatyötä laadimme uuden konsernistrategian aina hallituskauden vaihtuessa. Uuden konsernistrategian valmistelutyö on tällä hetkellä käynnissä.

Sisäministeriön ja hallinnonalan yhteisen strategian tavoitteita päivitettiin viimeksi vuoden 2022 alussa. Päivitetty konsernistrategia vastaa kattavammin hallituksen turvallisuusselontekojen, pitkittyneen koronapandemian ja kestävän kehityksen tavoitteista nousseisiin teemoihin. 

Konsernistrategian tavoitteet ovat:

  • Turvallisuuden tunne on korkea kaikissa väestöryhmissä
  • Ihmiset, ympäristö ja omaisuus ovat turvassa
  • Kansallisen turvallisuuden uhat sekä vakavat häiriöt torjutaan
  • Maahanmuutolla rakennetaan kestävää Suomea

Strategian tarkoituksena on ohjata hallinnonalan toimintaa pitkäjänteisesti yli hallituskausien ja selkeyttää sisäasiainhallinnon roolia usean toimijan vastuulla olevassa sisäisen turvallisuuden ylläpitämisessä.

Hallinnonala vahvistaa luottamusta omalla toiminnalla

Suomi on luottamusyhteiskunta. Poliisit, rajavartijat, hätäkeskuspäivystäjät, pelastustoimen sekä  maahanmuuttohallinnon henkilöstö ylläpitävät omalla toiminnallaan korkeaa luottamusta viranomaisiin. Päivitetyn strategian mukaisesti pyrimme vahvistamaan myös niiden luottamusta, joilla se on heikko. Tavoitteenamme on olla näkyvissä ja saavutettavissa siellä missä meitä tarvitaan. 

Strategian mukaan varmistamme, että ihmiset, ympäristö ja omaisuus ovat turvassa, jotta ihmisten turvallisuuden tunne säilyisi korkeana. Ennalta estämme, paljastamme ja selvitämme rikoksia tehokkaasti ja tuloksellisesti. Tavoitteena on, että turvallisuusongelmat eivät kasaudu samoille ihmisille, ryhmille tai alueille. 

Torjumme kansallisen turvallisuuden uhat 

Sisäisen turvallisuuden ylläpito on yksi valtion tärkeimmistä tehtävistä. Turvallisuusviranomaisilla on ratkaiseva merkitys sisäiselle turvallisuudelle onnettomuuksien, häiriöiden ja rikosten sattuessa. Tavoitteenamme on ennakoida, havaita ja torjua kansallisen turvallisuuden uhat. Olemme varautuneet niin häiriötilanteisiin kuin poikkeusoloihin. Huolehdimme siitä, että valtakunnan rajat ovat turvalliset ja koskemattomat.

Strategian mukaisesti edistämme yhteiskunnan elinvoimaisuutta avoimella, osallistavalla ja ennakoivalla maahanmuuttopolitiikalla. Näin edistämme hyviä väestösuhteita ja vähennämme polarisaatiota sekä ehkäisemme luvattomaan oleskeluun perustuvan varjoyhteiskunnan syntymistä. Torjumme ilmastonmuutosta ja pienennämme hiilijalanjälkeämme hallituksen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Strategian tavoitteet saavutetaan sitoutuneen henkilöstön ja aktiivisen yhteistyön avulla
Strategian toimeenpano onnistuu ainoastaan silloin, kun ministeriössä ja hallinnonalalla on hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö. Olemme vastuullinen työnantaja. Johdamme henkilöstöä osallistavasti ja vastuullisesti sekä edistämme henkilöstön monimuotoisuutta.
Sisäisen turvallisuuden ylläpito edellyttää aktiivista EU- ja kansainvälistä toimintaa. Terrorismia, kansainvälistä rikollisuutta ja hallitsematonta muuttoliikettä ehkäistään parhaiten yhtistyössä muiden EU- ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. 

Päivitetyn konsernistrategian toteutus käynnistyi tammikuussa 2022 osana hallinnonalan tulosohjausprosessia. Hallinnonalan sisäisen toimeenpanotyön rinnalle on perustettu hallinnonalan ulkopuolisista toimijoista koostuva tukiverkosto. Sen tavoitteena on tukea poikkihallinnollisella näkemyksellä strategiatyötä ja sisäasiainhallinnon tavoitteiden toteuttamista. 

Sisäministeriön hallinnonalan konsernistrategia