Pelastussuunnitelma ohjaa riskien hallintaan

Pelastuslain mukaan pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Vastuu pelastussuunnitelman tekemisestä on taloyhtiön hallituksella. Pelastussuunnitelmasta pitää viestiä asukkaille.

Pelastussuunnitelma on taloyhtiön oma työkalu

Pelastussuunnitelma laaditaan rakennuksen asukkaita ja käyttäjiä, ei viranomaisia varten. Se antaa asukkaille ja käyttäjille tietoa siitä, miten tulipaloja ja muita vaaratilanteita ehkäistään omassa taloyhtiössä. Pelastussuunnitelmasta selviää myös miten rakennusta käytetään turvallisesti sekä toimitaan oikein vaaratilanteissa.

Asuinrakennuksissa pelastussuunnitelman laadinta ja sen ajantasaisuudesta huolehtiminen on omatoimisen varautumisen työväline. Sen tavoitteena on tukea riskien tunnistamista, turvallisuustyötä sekä varautumista onnettomuustilanteissa toimimiseen.

Laki velvoittaa omatoimiseen varautumiseen

Pelastuslaki asettaa rakennuksen omistajalle, asukkaille ja tiloissa toimiville velvoitteita. Heidän tulee

  • ehkäistä tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden syntymistä
  • varautua ihmisten ja omaisuuden suojaamiseen vaaratilanteissa sekä
  • valmistautua tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin he omatoimisesti kykenevät.

Näistä turvallisuusvastuista käytetään termiä omatoiminen varautuminen. Käytännössä omatoiminen varautuminen tarkoittaa vaarojen ja riskien arviointia ja riskien suunnitelmallista hallintaa. Toimenpiteet ja käytännöt kirjataan pelastussuunnitelmaan.

Lisätietoja

Jarkko Häyrinen, Pelastusylitarkastaja 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö Puhelin:0295488436   Sähköpostiosoite: