Poliisi ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta

Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä estää ennalta, paljastaa, selvittää ja saattaa syyteharkintaan rikoksia. Poliisi vastaa yleisten paikkojen järjestyksestä ja turvallisuudesta muun muassa partioimalla, hoitamalla hälytystehtäviä, neuvomalla ja ohjaamalla sekä puuttumalla lainvastaiseen toimintaan. Liikenneturvallisuudesta huolehtiminen on osa tätä työtä.

Poliisin toiminnan tarkoitus on varmistaa ihmisten ja ympäristön turvallisuus sekä ennalta estämällä erilaisia oikeudenloukkauksia ja häiriöitä että poistamalla ja selvittämällä tapahtuneet oikeudenloukkaukset ja häiriöt. Poliisin tehtävät määritellään poliisilaissa.

Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa.

Poliisi on aktiivinen sosiaalisessa mediassa

Ennalta estävä toiminta on tärkeää ihmisten turvallisuuden tunteen ylläpitämiseksi. Rikoksen ennalta estämisellä tarkoitetaan niitä toimia, joilla poliisi puuttuu rikokseen jo ennen sen tekemistä.

Yksi ennalta estävän toiminnan muodoista on lähipoliisitoiminta. Lähipoliisitoiminta on poliisin perustehtävän hoitamista lähellä kansalaisia, laadukkaasti ja tehokkaasti. Tavoitteena on tuottaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta, vähentää ja ehkäistä rikollisuutta ja järjestyshäiriöitä ja siten myös säilyttää myönteinen kuva poliisista ja poliisiin kohdistuva luottamus korkealla tasolla.

Poliisin toiminta sosiaalisessa mediassa tukee poliisin läsnäoloa ja lähestyttävyyttä. Sosiaalisen median kanavien kautta poliisi tavoittaa laajasti ihmisiä. 

Visiona ettei kenenkään tarvitsisi kuolla liikenteessä

Liikenneturvallisuudesta vastaavat lukuisat eri tahot yhteistyössä. Pitkän aikavälin visiona on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Niin kutsutussa EU:n nollaskenaariossa asetetaan tavoitteeksi, että tieliikennekuolemien määrä saadaan vähennettyä nollaan vuoteen 2050 mennessä. 

Poliisin suorittama liikennevalvonta ja muut ennalta estävät toimet kuten viestintä edistävät liikenneturvallisuutta.

Vastuu turvallisuuden parantamisesta kuuluu kaikille

Rikosten, järjestyshäiriöiden ja onnettomuuksien uhkien torjuminen edellyttää poliisin ja muiden viranomaisten ja tahojen suunnitelmallista yhteistyötä. Arkiturvallisuuden perustana ovat seudulliset ja paikalliset turvallisuussuunnitelmat.

Paikallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteena on ennalta ehkäistä ja torjua onnettomuuksia ja tapaturmia, rikoksia, häiriöitä ja parantaa ihmisten turvallisuuden tunnetta. Tavoitteena on myös lisätä asukkaiden tietoa siitä, miten heidän turvallisuuttaan ja turvallisuuden tunnettaan tullaan parantamaan. Samalla se on asukkaille väylä vaikuttaa turvallisuutta koskevaan päätöksentekoon. Turvallisuussuunnitelma voidaan tehdä maakunnallisesti, usean kunnan yhteistyönä tai kuntakohtaisesti.

Poliisi on yksi toimijoista tässä työssä, mutta vastuu turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamisesta ja ylläpitämisestä kuuluu kaikille. Paikalliset turvallisuussuunnitelmat kattavat rikosturvallisuuden lisäksi mm. palo-, ja liikenneturvallisuuden, poikkeusolojen turvallisuuden, tapaturmat ja onnettomuudet.