Tutkimustoiminta tukee tavoitteiden saavuttamista

Sisäministeriön hallinnonalalla tutkimustoiminta palvelee ministeriön ja hallinnonalan muiden tavoitteiden saavuttamista. Tutkimustoiminta tapahtuu pääosin hallinnonalan virastoissa. Näitä ovat Poliisihallitus, Suojelupoliisi ja Maahanmuuttovirasto, Rajavartiolaitos, Hätäkeskuslaitos sekä Pelastusopisto ja Kriisinhallintakeskus.

Ministeriössä ei varsinaisesti toteuteta tutkimusta, mutta sen johdolla tuetaan virastojen välistä yhteistyötä. Tutkimusaiheet ovat usein monen viranomaisen työtä koskettavia ja poikkihallinnollisia. Virastoissa toteutetaan tutkimus- ja innovaatiotyötä, joka vaatii hallinnonalan erityisosaamista, aineistoja ja tuntemusta toimialasta.

Käytännössä hankkeita toteuttavat - tavoitteista riippuen - hallinnonalan virasto, sisäministeriön osasto tai yksikkö. Omien hallinnonalan erityisosaamisten tueksi hyödynnetään yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen ydinosaamisalueita ja pyritään vahvistamaan yritysyhteistyötä. Tutkimustoiminnan osana tarkastellaan laajemmin myös kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Tutkimus on osa strategista ohjausta ja kehittämistä

Ministeriössä tutkimusasioiden kokonaiskoordinaatio on hallinto- ja kehittämisosastolla, sen Strateginen ohjaus ja kehittäminen -ryhmällä. Hallinnonalan tutkimustoimintaa koordinoi työryhmä, johon kuuluu edustajat ministeriön eri osastoilta ja yksiköistä sekä ministeriön alaisista virastoista.

Ministeriön tutkimusmäärärahaa myönnetään erityisesti sellaisiin tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeisiin, jotka tukevat politiikkatoimien ja lainsäädäntöhankkeiden suunnittelua, ennakointia, seurantaa ja vaikutusten arviointia. Vuosittain rahoitetaan 2-4 tarvelähtöistä, strategista hankekokonaisuutta.

Sisäministeriön tutkimustoimintaa koordinoivan työryhmän tehtävänä on kehittää ministeriön yhteistä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa, toimia sisäministeriön hallinnonalan valmistelu- ja koordinaatio-organisaationa eri tutkimushankkeiden valmistelussa, toteutuksen aikana ja tutkimustiedon jakamisessa.

Kansallinen yhteistyö on laajaa

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Valtioneuvoston kanslia vahvistaa vuosittain päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman, joka on valmisteltu eri ministeriöiden yhteistyönä. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille painopistealueille. Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevien selvitys- ja tutkimushankkeiden rahoitukseen on ollut käytettävissä erillinen määräraha vuodesta 2014 alkaen.

Sisäministeriön vastuuhankkeista lisätietoja voi tarkistaa www.tietokayttoon.fi .

Strategisen tutkimuksen neuvosto

Suomen Akatemian yhteydessä toimii strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Sen tehtävänä on rahoittaa ongelmakeskeistä, pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.

Rahoitettavia tutkimushankkeita valittaessa käytetään arviointikriteereinä yhteiskunnallista merkittävyyttä ja vaikuttavuutta sekä tieteellistä laatua. Tutkimusohjelmien pääteemat valitsee vuosittain valtioneuvosto. Sisäministeriön tavoitteena on pystyä seuraamaan ja osallistumaan myös strategisen tutkimuksen ajankohtaisiin hankkeisiin.

Kansainvälinen tutkimusyhteistyö

Sisäministeriö on aktiivisesti mukana EU:n 8. tutkimuksen puiteohjelman Horisontti 2020 Turvalliset yhteiskunnat ohjelmakomiteatyössä. Aihealueista keskeisimpiä ohjelmassa ovat terrorismin ja rikollisuuden torjunta, kyberturvallisuus, rajavalvonta, siviilikriisinhallinta, pelastustoimen ja yhteiskunnan resilienssin kehittäminen.

Lisäksi sisäministeriö edistää kahdenvälisiä tutkimusyhteistyömahdollisuuksia eri maiden kanssa tarkoituksenmukaisten aihealueiden puitteissa.

Yhteydenotot

Sisäministeriön ja hallinnonalan tutkimusaiheisiin liittyviin eri rahoitusinstrumenttien (esim. Horisontti 2020) hankkeisiin liittyen voi ottaa yhteyttä sisäministeriön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioasioiden sähköpostiosoitteeseen: [email protected]

Lisätietoja