Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Monimutkainen ja alati muuttuva toimintaympäristö sekä yhteiskunnallisen muutoksen nopeus vaativat sisäasianhallinnolta yhä vahvemmin tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä. Meillä tulee myös olla parempi kyky ennakoida yhteiskunnallisia muutoksia ja tulevaisuuden kehityskulkuja.

Monipuolinen, ajantasaiseen tietoon perustuva näkymä sekä hallinnonalan yhteisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät uudenlaista ajattelua myös sisäministeriön tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoiminnassa.

Sisäministeriön TKI-toiminnan tavoitteena on: 

  1. varmistaa hallinnonalan monipuolinen, yhteinen tietoperusta ja TKI-kokonaiskuva 
  2. tukea sisäasiainhallinnon päätöksentekoa ja toimenpiteiden vaikuttavuutta tutkitun tiedon ja uusien ratkaisujen avulla 
  3. lisätä tuotetun tiedon hyödynnettävyyttä esimerkiksi säädösvalmistelussa ja toiminnan, koulutuksen ja palveluiden kehittämisessä 
  4. lisätä laajasti tiedolla johtamista esimerkiksi konsernistrategian, tulostavoitteiden ja muiden toimintaa tukevien strategisten asiakirjojen valmistelussa ja toimeenpanossa  
  5. vahvistaa hallinnonalan eri toimijoiden osaamista ja ymmärrystä TKI-asioista sekä mahdollistaa uusia avauksia ja toimintatapoja 
  6. luoda erilaisia mahdollisuuksia työskennellä ja tehdä asioita yhdessä sekä edistää yhteistyötä laajasti hallinnonalan sisällä ja ulkoisten yhteistyöryhmien ja sidosryhmien kanssa.  

Ministeriön hallinto- ja kehittämisosaston strateginen ohjaus ja kehittäminen -yksikkö vastaa tutkimusasioiden kokonaiskoordinaatiosta. 

Ministeriön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan verkostossa on edustus sisäministeriön eri osastoilta, erillisyksiköistä ja hallinnonalan virastoista. Verkoston tehtävänä on muun muassa tukea sisäisen turvallisuuden ja sisäasiainhallinnon kokonaisvaltaista kehittämistä, tutkimustulosten käyttöön saattamista ja innovatiivisten hankintojen edistämistä. 

Kansallinen yhteistyö on laajaa

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS)

Valtioneuvoston kanslia vahvistaa vuosittain päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman, joka on valmisteltu eri ministeriöiden yhteistyönä. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille painopistealueille. 

Lisätietoja sisäministeriön VN TEAS -hankkeista www.tietokayttoon.fi

Strategisen tutkimuksen neuvosto

Suomen Akatemian yhteydessä toimii strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Sen tehtävänä on rahoittaa ongelmakeskeistä, pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin. Tutkimusohjelmien pääteemat valitsee vuosittain valtioneuvosto. 

Sisäministeriön tavoitteena on seurata ja osallistua myös strategisen tutkimuksen ajankohtaisiin hankkeisiin.

Kansainvälinen tutkimusyhteistyö

Sisäministeriö on aktiivisesti mukana Horisontti Eurooppa -puiteohjelman Kansalaisturvallisuus yhteiskunnassa -ohjelmakomiteatyössä. Ohjelman keskeiset aihealueet ovat terrorismin ja rikollisuuden torjunta, kyberturvallisuus, rajavalvonta, infrastruktuurien turvallisuus ja yhteiskunnan resilienssin kehittäminen.

Lisäksi sisäministeriö on mukana pohjoismaisessa tutkimusyhteistyössä ja edistää kahdenvälisiä tutkimusyhteistyömahdollisuuksia eri maiden kanssa strategisesti tärkeillä aihealueilla.

Yhteydenotot
Voit ottaa meihin yhteyttä sisäministeriön ja hallinnonalan hankkeisiin liittyen sähköpostilla: [email protected]