Hallitusohjelman uudistukset rajaturvallisuuteen

Hallitusohjelman tavoitteena on varmistaa Suomen rajaturvallisuus kaikissa tilanteissa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja muut muutokset turvallisuusympäristössä edellyttävät rajaturvallisuuden vahvistamista edelleen.

Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksia kehitetään turvallisuusympäristön vaatimusten mukaisesti. Rajavartiolaitokselle varmistetaan riittävät resurssit, kalusto ja teknologia. Rajavartiolaitokselle säädetään laajemmat mahdollisuudet teknologian hyödyntämiseen rajaturvallisuuden ylläpitämisessä ja kehitetään teknisen valvonnan sääntelyä.

Itärajan esteaita rakennetaan pilottivaiheen kokemukset huomioiden ja niin nopeasti kuin on tarkoituksenmukaista.

Tavoitteena on, että viranomaisilla on riittävät voimavarat hybridivaikuttamisen torjumiseen. Hallituksella on valmius tarvittaessa käyttää kaikkia lainsäädännön toimivaltuuksia rajaturvallisuutta vakavasti vaarantavissa tilanteissa.

Rajaturvallisuuteen liittyvien toimien aikataulu ja tavoite

Taulukkoon on koottu hallituksen keskeisimmät rajaturvallisuuteen liittyvät hankkeet sekä tietoa niiden aikataulusta ja tavoitteista.

Toimenpide Aikataulu Tavoite
Teknologian hyödyntäminen raja­turvallisuuden ylläpitämisessä Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 18.4.2024 ja se on tarkoitus käsitellä vuoden 2024 lisä­talous­arvion yhteydessä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2024.  Tavoitteena on nykyaikaisen teknologian käytön lisääminen raja­valvonnassa ja raja­turvallisuuden yllä­pitämisessä.
Rajavartiolai­toksen rikostorjunta­lain tarkistaminen Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2024. Tavoitteena on parantaa Rajavartio­laitoksen tutkittavaksi kuuluvien rikosten torjunnan edellytyksiä. 
Rajavartio­laitoksen henkilöstö­resurssien turvaaminen Lait vahvistettiin 17.5.2024 ja ne tulevat voimaan 15.6.2024. Tavoitteena on Rajavartio­laitoksen toimintakyvyn turvaaminen ja henkilöstö­resurssien joustava hyödyntäminen erilaisissa normaali­olojen häiriö­tilanteissa. 
Rajavartio­laitoksen toimival­tuuksien muutostarpeet Schengen-alueen sisärajoilla Selvitys valmistuu elokuussa 2024, jonka jälkeen päätetään jatkotoimista. Tarpeen mukaan lisätään Rajavartio­laitoksen toimivaltuuksia sisärajoilla muiden EU-maiden mallien mukaisesti.
Maahantulon välineellis­tämisen torjuminen ja raja­turvallisuuden vahvistaminen Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 21.5.2024. Tavoitteena on tehokkaasti torjua maahantulon välineellistämisen muodossa Suomeen kohdistettavaa painostamista ja vahvistaa rajaturvallisuutta.