De reformer inom gränssäkerheten som ingår i regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet har som mål att säkerställa Finlands gränssäkerhet i alla situationer. Rysslands anfallskrig mot Ukraina och andra förändringar i den säkerhetspolitiska miljön förutsätter att gränssäkerheten ytterligare stärks.

Gränsbevakningsväsendets befogenheter utvecklas i enlighet med kraven i den säkerhetspolitiska miljön. Gränsbevakningsväsendets tillräckliga resurser, materiel och teknologi säkerställs. Det föreskrivs större möjligheter för Gränsbevakningsväsendet att utnyttja teknik vid upprätthållandet av gränssäkerheten, och regleringen av den tekniska övervakningen utvecklas.

Stängslet vid östgränsen byggs med beaktande av erfarenheterna från pilotfasen och så snabbt som det är ändamålsenligt.

Målet är att myndigheterna ska ha tillräckliga resurser för att bekämpa hybridpåverkan. Regeringen har beredskap att vid behov utöva alla lagstiftningsbefogenheter i situationer som allvarligt äventyrar gränssäkerheten.

Tidsplan och mål för de åtgärder som hänför sig till gränsäkerhet

I tabellen har vi samlat regeringens viktigaste projekt som hänför sig till gränssäkerhet samt information om tidtabellen och målen för dem.

Åtgärd Tidsplan Mål
Utnyttjande av teknik i upprätt­hållandet av gränssäker­heten Regeringens proposition överlämndes till riksdagen den 18 april 2024 och avses bli behandlad i samband med tilläggs­budgeten för 2024. Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2024. Målet är att öka användningen av modern teknik vid gränsöver­vakningen och upprätt­hållandet av gränssäker­heten.
Översyn av lagen om brottsbe­kämpning inom Gränsbevak­nings­väsendet Avsikten är att regeringens proposition lämnas till riksdagen hösten 2024. Målet är att förbättra förut­sättningarna för bekämpning av brott som ska undersökas av Gränsbe­vaknings­väsendet. 
Tryggande av Gränsbe­vaknings­väsendets personal­resurser Lagarna stadfästes den 17 maj 2024 och de träder i kraft den 16 juni 2024.  Målet är att trygga Gränsbe­vaknings­väsendets funktions­förmåga och att flexibelt utnyttja personal­resurserna i olika störnings­situationer under normala förhållanden. 
Behoven att ändra Gräns­bevaknings­väsendets befogenheter vid Schengen­områdets inre gränser Utredningen blir klar i augusti 2024, varefter beslut om fortsatta åtgärder fattas. Gränsbevaknings­väsendets befogenheter vid de inre gränserna utökas vid behov i enlighet med modellerna i andra EU-länder.
Bekämpning av instrumenta­lisering av inresa samt stärkande av gräns­säkerheten Regeringens proposition lämnades till riksdagen den 21 maj 2024. Målet är att effektivt bekämpa påtryckningar mot Finland som sker i form av instrumen­ta­lisering av inresa och att stärka gräns­säkerheten.