Säkerhets- och kemikalieverket utövar tillsyn över brandskyddsanordningar 

Säkerhets- och kemikalieverket utövar tillsyn över brandskyddsanordningar med hjälp av stickprov, och marknadskontrollen av produkterna grundar sig på en riskbedömning. Säkerhets- och kemikalieverket testar inte på förhand de produkter som finns på marknaden. Marknadskontrollen genomförs både som tillsynsprojekt och som fältkontroll genom inspektioner av de produkter som säljs i affärerna. Vidare utförs också reaktiv produktkontroll utifrån uppgifter som fås av konsumenterna och exempelvis räddningsmyndigheterna.

Säkerhets- och kemikalieverket har i flera år genomfört en enkät bland tillverkarna och importörerna för att utreda hur stora antal produkter som släppts ut på marknaden. Utredningen visar att 670 800 brandvarnare släpptes ut på marknaden 2021. Totalt 71 procent av brandvarnarna var batteridrivna och 29 procent nätdrivna. Största delen av brandvarnarna, 90 procent, var optiska. Sammanlagt 319 200 handbrandsläckare släpptes ut på marknaden. Av dem var 78 procent pulversläckare, 19 procent vätskesläckare och 3 procent koldioxidsläckare.

Säkerhets- och kemikalieverket utövar även tillsyn över:

  • installationsföretag som installerar och underhåller brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar
  • besiktningsorgan som utför besiktningar av anläggningar
  • handbrandsläckarföretag som granskar och underhåller handbrandsläckare. 

Tillsynen bygger på företagens verksamhetsanmälningar och på en bedömning av behörighetskraven för ansvariga personer. Tillsynsmetoderna omfattar bland annat inspektionsbesök samt tillsyn som utövas på grundval av dokument och register.

Säkerhets- och kemikalieverkets register innehöll i slutet av 2022 uppgifter om 177 installationsföretag som installerar och underhåller brandlarmanläggningar, 102 installationsföretag som installerar och underhåller automatiska släckanläggningar och 237 handbrandsläckarföretag. Det finns fyra godkända besiktningsorgan, av vilka tre utför besiktningar av både brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar medan ett endast utför besiktningar av brandlarmanläggningar. 

Mer information | Säkerhets- och kemikalieverket