Att söka arbete vid inrikesministeriet

Inrikesministeriet rekryterar årligen cirka 30–40 nya medarbetare. Hos staten har rekryteringsprocessen vissa särdrag som kan förlänga processen. Från det att platsannonsen publiceras kan det ta tre till fyra månader innan en ny medarbetare kan inleda sitt arbete vid ministeriet. Läs mer om de olika skedena av rekryteringen nedan. 

1 Jobbsökning 2 Intervjuer 3 Val och säkerhetsutredning 4 Beslut och ändringssökande.

Jobbsökning

Annonser om alla våra lediga platser publiceras på webbplatsen valtiolle.fi, där du kan lämna in ansökan genom att fylla i en e-blankett. På blanketten ska du ange uppgifter om din utbildning, tidigare arbetserfarenhet och annan kompetens.   

När du söker en tjänst via Valtiolle.fi behöver du inte lämna in något separat cv. Ansökan ska lämnas in inom ansökningstiden, försenade ansökningar kan inte beaktas. 

För vissa tjänster vid inrikesministeriet finns det föreskrivna behörighetsvillkor som utgör förutsättningar för utnämningen. Behörighetsvillkor är till exempel högre högskoleexamen eller erfarenhet av ledarskap. För alla tjänster eller uppgifter finns det inte några föreskrivna behörighetsvillkor.

Utöver eventuella föreskrivna behörighetsvillkor anges det i platsannonser även andra förväntningar eller önskemål som gäller sökandena. De sökande jämförs endast utifrån de kriterier som anges i platsannonsen. 

Ansökningarna gås igenom efter att ansökningstiden gått ut. Kallelser till intervjuer skickas cirka 1–2 veckor efter att ansökningstiden gått ut.

Lediga jobb | fi

Intervjuer

Till intervjuer kallas de personer som på basis av sina ansökningar bäst bedöms uppfylla de villkor och övriga kriterier som anges i platsannonsen. Intervjuomgångarna kan vara en eller flera.

Kallelse till intervju sker vanligen per telefon. Intervjuerna ordnas antingen i inrikesministeriets lokaler på Kyrkogatan eller på distans. 

Vid intervjun går man igenom den intervjuades arbetshistoria och utbildning och reflekterar dem med tanke på det lediga jobbet. För alla som intervjuas vid samma rekryteringsomgång används samma intervjuram, vilket säkerställer jämlikheten vid intervjuerna. Avsikten är att informationen ska gå i två riktningar vid intervjuerna. Också den som intervjuas kan ställa preciserande frågor om arbetsbeskrivningen och arbetsgemenskapen. 

Efter intervjuerna kan det också göras en lämplighetsbedömning. Det informeras alltid separat om lämplighetsbedömningen under rekryteringen. 

Val och säkerhetsutredning

Av den som blir aktuell för befattningen görs en säkerhetsutredning före utnämningen. Vid inrikesministeriet arbetar man dagligen med den nationella säkerheten och därför är giltiga säkerhetsutredningar om personalen en förutsättning för arbetet.

Säkerhetsutredningen skyddar också tjänstemannen – genom säkerhetsutredningen säkerställs bland annat att personen inte löper risk att utsättas för till exempel påtryckning. 

Säkerhetsutredningen är en utredning som Skyddspolisen gör om en persons bakgrund. Säkerhetsutredningen är antingen normal eller omfattande beroende på arbetsuppgifternas natur. En normal säkerhetsutredning görs i allmänhet utifrån registeruppgifter, men vid behov kan Skyddspolisen också kalla den person som utredningen gäller till intervju. Till säkerhetsutredningen begärs personens samtycke. Utredningen tar cirka 4–7 veckor. 

Mer information om säkerhetsutredningen: Säkerhetsutredningarna | Skyddspolisen (supo.fi) 

Delgivning av beslutet och sökande av ändring

När säkerhetsutredningen är klar och personen har utnämnts till befattningen, informerar vi alla sökande om beslutet antingen elektroniskt eller per brev, om sökanden så önskar. I beslutet motiveras hur man kommit fram till att välja just den personen. Sökandena kan också begära en mer detaljerad utnämningspromemoria från ministeriets registratorskontor eller begära ytterligare information. 

Besvär över ett utnämningsbeslut kan i enlighet med 59 § i statstjänstemannalagen (750/1994) anföras hos förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen. Över vissa utnämningar (till exempel tidsbundna utnämningar för högst två år) kan besvär dock inte anföras. Om det är möjligt att anföra besvär, åtföljs beslutet alltid av information om hur man gör det

Att inleda arbetet 

Efter att utnämningsbeslutet har fattats, får den valda personen ett utnämningsbrev som har undertecknats elektroniskt. Hos staten ingås inget arbetsavtal med tjänstemannen, utan villkoren för tjänsteförhållandet framgår av utnämningsbrevet. Därefter enas den kommande chefen om detaljerna för inledandet av arbetet med den nya anställda och börjar planera introduktionen. Välkommen till inrikesministeriet!