Nationell riskbedömning

Finlands nationella riskbedömning görs vart tredje år. I riskbedömningen kartläggs olika risker som hotar människor, omgivningen, egendom samt kritiska system och tjänster och som myndigheterna i sin verksamhet ska förbereda sig på.

Den nationella riskbedömningen grundar sig på Europeiska unionens civilskyddsmekanism som förpliktar alla medlemsländer att regelbundet bedöma de risker som kan orsaka behov av bistånd från andra länder.

I samband med uppdateringen av säkerhetsstrategin för samhället 2017 beslutade man att utvidga den nationella riskbedömningen så att den betjänar beredskapsplaneringen i större utsträckning. I fortsättningen täcker riskbedömningen alla de hotmodeller som säkerhetsstrategin för samhället tar upp. Riskerna bedöms också med tanke på anpassningen till klimatförändringen.

Den nationella riskbedömningen och regionala riskbedömningar bildar en helhet

Samtidigt med utarbetandet av den nationella riskbedömningen har det beretts regionala riskbedömningar som noggrannare beaktar sådana hot eller störningssituationer som är karakteristiska för området. Avsikten är att den riksomfattande riskbedömningshelheten ska bestå av den nationella riskbedömningen och de regionala riskbedömningarna.

Finlands nationella riskbedömning 2018
Säkerhetsstrategi för samhället

Mer information

Anni Kurunsaari, specialsakkunnig 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Siviilivalmiusyksikkö 0295488673