Nationell riskbedömning

Finlands nationella riskbedömning görs vart tredje år. I riskbedömningen kartläggs olika risker som hotar människor, omgivningen, egendom samt kritiska system och tjänster och som myndigheterna i sin verksamhet ska förbereda sig på.

Den första nationella riskbedömningen gjordes 2015. I den anges både sådana händelser som påverkar hela samhället och betydande regionala händelser.

Den nationella riskbedömningen grundar sig på Europeiska unionens civilskyddsmekanism som förpliktar alla medlemsländer att regelbundet bedöma de risker som kan orsaka behov av bistånd från andra länder. I samband med uppdateringen av säkerhetsstrategin för samhället 2017 beslutade man att utvidga den nationella riskbedömningen så att den betjänar beredskapsplaneringen i större utsträckning. I fortsättningen täcker riskbedömningen alla de hotmodeller som säkerhetsstrategin för samhället tar upp. Riskerna bedöms också med tanke på anpassningen till klimatförändringen.

Utifrån den nationella riskbedömningen bereds också regionala riskbedömningar. Planeringen av den regionala riskbedömningen i Finland utgår framöver på den nationella riskbedömningen som preciseras med regionernas särdrag.

En uppdatering av riskbedömningen pågår

Den nationella riskbedömningen uppdateras före utgången av 2018. För uppdateringen ansvarar en arbetsgrupp som leds av inrikesministeriet och där alla ministerier, Försörjningsberedskapscentralen, Säkerhetskommittén, regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Meteorologiska institutet och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) finns representerade.

Finlands nationella riskbedömning 2015 
Säkerhetsstrategi för samhället

Mer information

Jussi Korhonen, Varautumisjohtaja 
Inrikesministeriet, Pelastusosasto, Siviilivalmiusyksikkö 0295488289  


Taito Vainio, Ohjaus- ja kehittämisjohtaja 
Inrikesministeriet, Pelastusosasto, Ohjausyksikkö 0295488423