Nationell riskbedömning

Finlands nationella riskbedömning utarbetas regelbundet. Syftet med den nationella riskbedömningen är att förutse händelser som relativt plötsligt kan drabba Finland och som kräver att myndigheterna agerar på ett sätt som avviker från det normala eller att de till och med ber om hjälp från andra länder. Den nationella riskbedömningen går ut på att identifiera risker som har bred nationell betydelse och bedöma deras konsekvenser för samhällets vitala funktioner.

Den nationella riskbedömningen grundar sig på EU:s civilskyddsmekanism som förpliktar alla medlemsländer att utarbeta riskbedömningar på nationell och lämplig lokal nivå samt att vart tredje år till kommissionen lämna en sammanfattning av de viktigaste delarna av riskbedömningen.

Denna riskbedömning, som utarbetats i ett omfattande förvaltningsövergripande samarbete, har en koppling till den nationella beredskapen och lägger grunden för den beredskap som avses i säkerhetsstrategin för samhället. Förvaltningsområdena har identifierat hotmodeller och störningssituationer som påverkar samhällets vitala funktioner nationellt, och dessa beskrivs i riskbedömningen i enlighet med en enhetlig struktur. 

Den nationella riskbedömningen och regionala riskbedömningar bildar en helhet

Parallellt med den nationella riskbedömningen utarbetas separat även regionala riskbedömningar som noggrannare beaktar sådana hot och störningar som är karakteristiska för området. Avsikten är att olika aktörers gemensamma riksomfattande riskbedömningshelhet ska bestå av den nationella riskbedömningen och de regionala riskbedömningarna.

Regionala riskbedömningar | fi 

Mer information