Verksamhet och ekonomi

I statsbudgeten för 2024 är anslaget för inrikesministeriets förvaltningsområde cirka 2,6 miljarder euro. 

Myndigheternas omkostnader: förvaltningsområdets utgifter totalt 2 574 miljoner euro.

Ministeriet styr ett brett förvaltningsområde där 15 700 experter på inre säkerhet arbetar vid polisen, skyddspolisen, Gränsbevakningsväsendet, Räddningsinstitutet, Nödcentralsverket, och Migrationsverket.

De största sysselsättarna är polisväsendet med cirka 10 400 och Gränsbevakningsväsendet med cirka 3 000 årsverken. Vid inrikesministeriet och Krishanteringscentret, som lyder under ministeriet, arbetar cirka 270 personer.

Förvaltningsområdets årsverken totalt 16 396: IM och CMC 272, polisen 10 402, Skypo 555, Gräns 3 000, Räddningsinstitutet 127, Nödcentralsverket 630, Migri 1 410.

Planeringen av verksamheten och ekonomin är en fortlöpande process

Ministeriets verksamhet styrs av regeringsprogrammet och inrikesförvaltningens koncernstrategi, som fastställer ministeriets och förvaltningsområdets samhälleliga effektmål.

Planeringen av verksamheten och ekonomin på inrikesministeriets förvaltningsområde grundar sig på 

  • den fyråriga planen för de offentliga finanserna
  • de årliga budgetarna
  • de årliga resultatavtalen mellan ministeriet och förvaltningsområdets ämbetsverk.    

Inom sitt förvaltningsområde ansvarar inrikesministeriet för verksamhets- och ekonomiplaneringen, utarbetandet av budgetpropositionen samt genomförandet och tillämpningen av budgeten. Ministeriets verksamhet grundar sig på budgeten som fastställs av riksdagen och tilläggsbudgetarna. 

Inom inrikesministeriets förvaltningsområde är strategisk framsyn starkt kopplat till resultatstyrningen så att den information som framsynsarbetet producerar används i alla skeden av verksamhets- och ekonomiplaneringen.

omvärldsanalys + framsyn > planerin av verksamheten > ekonomisk planering.

I verksamhets- och ekonomiplaneringen presenteras prioriteringarna och målen för förvaltningsområdets verksamhet samt utgiftskalkylerna för de kommande fyra åren.

Om de årliga resultatmålen avtalas i resultatavtalen som ingås mellan ministeriet och ämbetsverken.

I bokslutet bedöms genomslaget av förvaltningsområdets verksamhet.

Bekanta dig med dokumenten | fi

Mer information