Migration

Inrikesministeriet svarar för beredningen av lagstiftningen om migration, styr och utvecklar migrationsförvaltningen och ansvarar för resultatstyrningen av Migrationsverket. Målet är att invandringen är under kontroll och samhällsmässigt hållbar samt ett tryggt och öppet Finland där var och en hittar sin plats.

 • Organisation och ansvarsfördelning »

  Inrikesministeriet ansvarar för beredningen av migrationspolitiken och lagstiftningen som rör migration och medborgarskap.

 • Migrations- och asylpolitik »

  Finlands migrationspolitik och beredningen av lagstiftningen om den grundar sig på de mål som Finlands regering ställt upp, EU:s gemensamma migrations- och asylpolitik och internationella fördrag.

 • Asylsökande och flyktingar »

  Med asylsökande avses en utlänning som söker skydd och uppehållsrätt i en främmande stat. En flykting är en person som beviljats asyl eller en person som kommit till Finland som kvotflykting.

 • EU:s gemensamma asylsystem »

  Arbetet för ett enhetligt och fungerande asylsystem fortsätter målmedvetet.

 • Frivillig återresa och återvändande »

  Bidraget för frivillig återresa kan täcka kostnaderna för återresan och ett ekonomiskt stöd med hjälp av vilket den återvändande kan börja om i sitt hemland.

 • Arbetskraftsinvandring »

  Finland utvecklar arbetskraftsinvandringen så att lagstiftningen ska motsvara efterfrågan på arbetskraft i Finland.

 • Medborgarskap »

  Finskt medborgarskap kan förvärvas vid födseln, genom föräldrarnas medborgarskap, på ansökan eller efter anmälan.

 • Bekämpning av olaglig inresa och vistelse »

  Genom myndighetssamarbete förebyggs och avslöjs olaglig inresa till Finland, olaglig vistelse i landet, människohandel och annan gränsöverskridande brottslighet.

 • Författningar »

  Centrala lagar och förordningar som gäller migration