Hur bekämpas terrorism i Finland?

Polisen har skapat bestående strukturer för ledning, samarbete och upprätthållande av lägesbilden som fungerar oberoende av tidpunkten på dygnet och som kan identifiera och vid behov snabbt reagera på eventuella terrordåd som hotar Finland. Polisinrättningarna, Centralkriminalpolisen och Skyddspolisen har intensifierat sitt samarbete när det gäller informationsutbyte och operativ verksamhet.

Skyddspolisen ansvarar för att lägesbilden för terrorismbekämpningen är aktuell och rapporterar om läget till statsledningen och myndigheterna. I juni 2017 höjde Skyddspolisen nivån på hotet om terrorism i Finland till nivån förhöjd.
Skyddspolisens hotbedömning

I samband med sin egen beredskap beaktar myndigheterna också terrorhotbedömningen och de ordnar regelbundet övningar genom vilka aktionsberedskapen och samarbetet utvecklas.

Den operativa kompetensen inom terrorismbekämpning och beredskapen att reagera har utvecklats bl.a. genom att utarbeta verksamhetsmodeller och vid polisenheterna tillsätta aktionsgrupper som är specialiserade på att sköta krävande situationer. Inom polisen finns dessutom en riksomfattande beredskapsenhet.

Finland deltar aktivt i det internationella samarbetet kring bekämpning av terrorism. Med hjälp av verksamheten med kontaktpersoner och det internationella informationsutbytet och samarbetet mellan myndigheterna upptäcker man hot och risker samt ingriper i dessa effektivt, med tillräckligt beaktande av rättssäkerhetsperspektivet.

Lagstiftning ger verktyg för bekämpning av terrorism

Lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning har beretts vid inrikesministeriet. Lagstiftningen trädde i kraft den 1 juni 2019 och i och med den fick skyddspolisen nya befogenheter för bl.a. bekämpning av terrorism.
Mer information om  civil underrättelseinhämtning

Inrikesministeriet deltog i justitieministeriets arbetsgrupp som beredde genomförandet av Europaparlamentets och rådets s.k. direktiv om terroristbrott. Genom direktivet förtydligades lagstiftningen om terroristbrott i EU.
Straffbestämmelserna om terroristbrott utvidgas | JM 8.11.2019

Deltagande i terroristverksamhet har kriminaliserats på ett omfattande sätt i Finland. Detta inbegriper också dem som rekryterar, finansierar, utbildar, deltar i utbildning eller reser för att utföra terrorbrott.

Flera olika sätt att ingripa i fenomenet med utländska stridande

Inrikesministeriet, justitieministeriet och Riksåklagarämbetet funderar tillsammans över åtgärder med hjälp av vilka man kan minska risken för våld och radikalisering bland dem som återvänder från konfliktområden och hjälpa dem att anpassa sig till det finländska samhället.

Hösten 2014 beslutade regeringen i den kompletterande budgetpropositionen om ett tilläggsanslag på tre miljoner euro för kampen mot terrorism. Detta gjorde det möjligt att skicka en sambandsman för Skyddspolisen till Turkiet samt till polisen skaffa materiel och utrustning för bekämpning av terrorism samt för olika krävande och exceptionella situationer. Sambandsmannens uppgift är att analysera verksamheten av de personer som reser från Finland till konfliktområden och som återvänder därifrån.

Personer som återvänt från konfliktområden har hänvisats till den yrkesövergripande Ankkuri-verksamheten. Syftet med verksamheten är att förebygga och i ett tidigt skede ingripa i brottsligheten bland barn och unga samt våldet i närrelationer. Verksamheten baserar sig på ett samarbete mellan en polis, en socialarbetare, en psykiatrisk sjukskötare och en ungdomsarbetare samt på deras yrkesskicklighet. På grund av snabbt ingripande och genomgång av ärenden minskar risken för våld och nya brott.

En handbok för Ankkuri-verksamheten utarbetadess i form av ett projekt som finansieradess ur fonden för inre säkerhet. Handboken publicerades i maj 2019
Handbok för ankarverksamheten

Läs mera om Ankkuri-verksamheten

Det beslut om polisens rätt att använda passageraruppgifter för förebyggande och utredning av brott som riksdagen fattade i december 2014 förbättrar avsevärt polisens möjligheter att ingripa i företeelsen med utländska stridande.

I september 2016 beslutade regeringen om åtgärder för att effektivisera bekämpningen av våldsbejakande extremiströrelser och i anslutning till detta har man effektiviserat åtgärder mot hatretorik.
Mer information om förebyggande av våldsbejakande radikalisering

Mer information

Timo Kerttula, poliisiylitarkastaja 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö 0295488321