Hur bekämpas terrorism i Finland?

Polisen har bestående strukturer för ledning, samarbete och upprätthållande av lägesbilden som fungerar oberoende av tidpunkten på dygnet och med hjälp av vilka det är möjligt att identifiera och vid behov snabbt reagera på eventuella terrordåd som hotar Finland. Polisinrättningarna, Centralkriminalpolisen och Skyddspolisen samarbetar intensivt när det gäller informationsutbyte och operativ verksamhet.

Skyddspolisen ansvarar för att lägesbilden för terrorismbekämpningen är aktuell och rapporterar om läget till statsledningen och myndigheterna.

Den senaste terrorhotbedömningen publicerades i mars 2021. Enligt den ligger terrorhotet i Finland på nivå två på en skala från ett till fyra, det vill säga på förhöjd nivå.

Hotnivån ligger kvar på samma nivå som året innan, men i fråga om extremhögern är lägesbilden mer oroväckande än förr.
Skyddspolisens hotbedömning

I samband med sin egen beredskap beaktar myndigheterna också terrorhotbedömningen och de ordnar regelbundet övningar genom vilka aktionsberedskapen och samarbetet utvecklas.

Den operativa kompetensen inom terrorismbekämpning och beredskapen att reagera har utvecklats bl.a. genom att utarbeta verksamhetsmodeller och vid polisenheterna tillsätta aktionsgrupper som är specialiserade på att sköta krävande situationer. Inom polisen finns dessutom en riksomfattande beredskapsenhet.

Finland deltar aktivt i det internationella samarbetet kring bekämpning av terrorism. Med hjälp av verksamheten med kontaktpersoner och det internationella informationsutbytet och samarbetet mellan myndigheterna upptäcker man hot och risker samt ingriper i dessa effektivt, med tillräckligt beaktande av rättssäkerhetsperspektivet.

Lagstiftning ger verktyg för bekämpning av terrorism

Lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning har beretts vid inrikesministeriet. Lagstiftningen trädde i kraft den 1 juni 2019 och i och med den fick skyddspolisen nya befogenheter för bl.a. bekämpning av terrorism.
Mer information om  civil underrättelseinhämtning

Justitieministeriet beredde genomförandet av Europaparlamentets och rådets s.k. direktiv om terroristbrott. Genom direktivet förtydligades lagstiftningen om terroristbrott i EU.
Straffbestämmelserna om terroristbrott utvidgas | JM 8.11.2019

Deltagande i terroristverksamhet har kriminaliserats på ett omfattande sätt i Finland. Detta inbegriper också dem som rekryterar, finansierar, utbildar, deltar i utbildning eller reser för att utföra terrorbrott.

Alla projekt inom statsrådet som gäller bekämpning av terrorism finns tillgängliga på statsrådets webbplats.

Flera olika sätt att ingripa i fenomenet med utländska stridande

Ministerarbetsgruppen för den inre säkerheten och rättsvården beslutade i mars 2017 om verksamhet som grundar sig på myndighetssamarbete och med hjälp av vilken man minskar risken för våld och radikalisering bland dem som återvänder från konfliktområden och hjälper dem att anpassa sig till det finländska samhället.

Personer som återvänt från konfliktområden har hänvisats till den yrkesövergripande Ankkuri-verksamheten. Syftet med verksamheten är att förebygga och i ett tidigt skede ingripa i brottsligheten bland barn och unga samt våldet i närrelationer. Verksamheten baserar sig på ett samarbete mellan en polis, en socialarbetare, en psykiatrisk sjukskötare och en ungdomsarbetare samt på deras yrkesskicklighet. På grund av snabbt ingripande och genomgång av ärenden minskar risken för våld och nya brott.

Läs mera om Ankkuri-verksamheten

En handbok för Ankkuri-verksamheten utarbetades i form av ett projekt som finansierades ur fonden för inre säkerhet. Handboken publicerades i maj 2019.

Handbok för ankarverksamheten 

Mer information om förebyggande av våldsbejakande radikalisering

Mer information