Hur bekämpas terrorism i Finland?

Polisen har skapat bestående strukturer för ledning, samarbete och upprätthållande av lägesbilden som fungerar oberoende av tidpunkten på dygnet och som kan identifiera och vid behov snabbt reagera på eventuella terrordåd som hotar Finland. Polisinrättningarna, Centralkriminalpolisen och Skyddspolisen har intensifierat sitt samarbete när det gäller informationsutbyte och operativ verksamhet.

Skyddspolisen ansvarar för att lägesbilden för terrorismbekämpningen är aktuell och rapporterar om läget till statsledningen och myndigheterna. I juni 2017 höjde Skyddspolisen nivån på hotet om terrorism i Finland till nivån förhöjd.
Skyddspolisens hotbedömning

I samband med sin egen beredskap beaktar myndigheterna också terrorhotbedömningen och de ordnar regelbundet övningar genom vilka aktionsberedskapen och samarbetet utvecklas.

Den operativa kompetensen inom terrorismbekämpning och beredskapen att reagera har utvecklats bl.a. genom att utarbeta verksamhetsmodeller och vid polisenheterna tillsätta aktionsgrupper som är specialiserade på att sköta krävande situationer. Inom polisen finns dessutom en riksomfattande beredskapsenhet.

Finland deltar aktivt i det internationella samarbetet kring bekämpning av terrorism. Med hjälp av verksamheten med kontaktpersoner och det internationella informationsutbytet och samarbetet mellan myndigheterna upptäcker man hot och risker samt ingriper i dessa effektivt, med tillräckligt beaktande av rättssäkerhetsperspektivet.

Lagstiftning ger verktyg för bekämpning av terrorism

När det gäller lagstiftningsåtgärder i samband med terrorismbekämpning pågår det vid inrikesministeriet ett projekt för att skapa en lagstiftning om civil underrättelseinhämtning. Skyddspolisen kommer att få nya befogenheter bl.a. när det gäller terrorismbekämpning.
Mer information om projektet för lagstiftning om civil underrättelseinhämtning

Inrikesministeriet deltar i justitieministeriets arbetsgrupp som bereder genomförandet av Europaparlamentets och rådets s.k. direktiv om terroristbrott. Genom direktivet förtydligas lagstiftningen om terroristbrott i EU.
Mer information om genomförandet av direktivet om terroristbrott | JM

Deltagande i terroristverksamhet har kriminaliserats på ett omfattande sätt i Finland. Detta inbegriper också dem som rekryterar, finansierar, utbildar, deltar i utbildning eller reser för att utföra terrorbrott.

Flera olika sätt att ingripa i fenomenet med utländska stridande

Inrikesministeriet, justitieministeriet och Riksåklagarämbetet funderar tillsammans över åtgärder med hjälp av vilka man kan minska risken för våld och radikalisering bland dem som återvänder från konfliktområden och hjälpa dem att anpassa sig till det finländska samhället.

Hösten 2014 beslutade regeringen i den kompletterande budgetpropositionen om ett tilläggsanslag på tre miljoner euro för kampen mot terrorism. Detta gjorde det möjligt att skicka en sambandsman för Skyddspolisen till Turkiet samt till polisen skaffa materiel och utrustning för bekämpning av terrorism samt för olika krävande och exceptionella situationer. Sambandsmannens uppgift är att analysera verksamheten av de personer som reser från Finland till konfliktområden och som återvänder därifrån.

Personer som återvänt från konfliktområden har hänvisats till den yrkesövergripande Ankkuri-verksamheten. Syftet med verksamheten är att förebygga och i ett tidigt skede ingripa i brottsligheten bland barn och unga samt våldet i närrelationer. Verksamheten baserar sig på ett samarbete mellan en polis, en socialarbetare, en psykiatrisk sjukskötare och en ungdomsarbetare samt på deras yrkesskicklighet. På grund av snabbt ingripande och genomgång av ärenden minskar risken för våld och nya brott.

En handbok för Ankkuri-verksamheten utarbetas i form av ett projekt som finansieras ur fonden för inre säkerhet. Projektet genomförs av Polisstyrelsen och Östra Finlands universitet.

Det beslut om polisens rätt att använda passageraruppgifter för förebyggande och utredning av brott som riksdagen fattade i december 2014 förbättrar avsevärt polisens möjligheter att ingripa i företeelsen med utländska stridande.

I september 2016 beslutade regeringen om åtgärder för att effektivisera bekämpningen av våldsbejakande extremiströrelser och i anslutning till detta har man effektiviserat åtgärder mot hatretorik.
Mer information om förebyggande av våldsbejakande radikalisering

Mer information

Sami Ryhänen, Poliisiylitarkastaja 
Inrikesministeriet, Poliisiosasto, Suunnitteluyksikkö 0295488278